Zeevogels onder druk (NB 05-19)

In het kader van de Kaderrichtlijn Mariene Strategie werkte het INBO mee aan de actualisatie van de beoordeling van het Belgisch Deel van de Noordzee (BDNZ). De actualisatie had betrekking op de periode 2011-2016 en gebeurde aan de hand van indicatoren. Vijf daarvan hebben betrekking op zeevogels. Hoewel we voor verschillende elementen een positieve evolutie konden waarnemen, bereikte geen van de vijf indicatoren de ‘goede milieutoestand’.

Dichtheid van vogels op zee

Het merendeel van de niet-aasetende zeevogelsoorten (duiker, fuut, zee-eend, jan- van-gent, zeekoet, alk en visdief) op het BDNZ toont een afnemende trend, maar toch werd de goede milieutoestand in de periode 2011-2016 elk jaar bereikt.
Hoewel het door vissers teruggooien van kleine vissen nog niet verboden is en dus nog steeds een voedselbron, namen de vijf aasetende soorten (drieteenmeeuw, stormmeeuw, zilvermeeuw, kleine en grote mantelmeeuw) sterk af in de periode 2011-2016. De goede milieutoestand werd in drie van de vijf jaren niet behaald.

Voorkomen van broedende zeevogels

In het Belgisch Deel van de Noordzee is het aantal broedende zeevogels sterk gedaald: meer dan 25 % van de soorten bevindt zich momenteel onder het referentieniveau. De goede milieutoestand wordt al sinds 2000 niet meer gehaald. Vooral visetende soorten die vlakbij het wateroppervlak foerageren, doen het slecht.

Afval in de maag van Noordse stormvogels

In de zuidoostelijke Noordzee is het percentage Noordse stormvogels met meer dan 0,1 g plastic in hun maag sinds 2004 gelijk aan of hoger dan 50%. De goede milieutoestand is daarmee nog lang niet in zicht. In België worden te weinig vogels gevonden voor een statistisch correcte analyse, maar ook hier bevatte 52% van de onderzochte magen meer dan 0,1 g plastic.

Met olie besmeurde zeekoeten

Langlopende monitoring (1961-2017) toont aan dat de oliebevuilingsgraad bij zeekoet sterk daalt. In de beginjaren van de monitoring waren vrijwel alle gevonden zeekoeten met olie besmeurd, de laatste jaren was dat meestal minder dan 50 %. De goede milieutoestand werd echter nog niet gehaald.

Concentraties Hg, PCB, DDT, HCB en HCH in vogeleieren

De concentraties van kwik, PCB, DDT en HCB in de visdiefeieren die in 2008, 2010 en 2015 werden verzameld in de kolonie van Zeebrugge, waren in alle jaren hoger, en in het geval van PCB veel hoger, dan de vooropgestelde norm. Alleen voor HCH werd de goede milieutoestand behaald.

Eric Stienen, Nicolas Vanermen, Marc Van De Walle, Hilbran Verstraete, Wouter Courtens

Feedback