Onderzoek & resultaten

Water

Het INBO onderzoekt het duurzaam gebruik en herstel van watergebonden ecosystemen en hun diensten in functie van o.a. klimaatverandering, overstromingsrisico, scheepvaart, havenontwikkeling, landbouw, verontreiniging, visserij en exoten. Op die manier ondersteunt het verschillende beleidsinstrumenten: Kaderrichtlijn Water, Kaderrichtlijn Mariene Strategie, OSPAR, Vogel- en Habitatrichtlijn, Europese palingverordening, Langetermijnvisie Schelde- estuarium, Ramsar-conventie, Natuurdecreet, Actualisatie Sigmaplan, soortbeschermingsprogramma’s, …

Dit onderzoek wordt deels dankzij de raamovereenkomst met  het Agentschap voor Maritiem transport, de Vlaamse Milieumaatschappij en De Vlaamse Waterweg gerealiseerd en verloopt in nauw overleg met de opdrachtgevers.

  • Rond kustwateren werken we o.a. een strategisch plan uit voor het monitoren van zeevogels in het Belgisch deel van de Noordzee. We ontleden gestrande zeevogels om na te gaan waaraan ze gestorven zijn en hoe gezond ze waren. We bepalen ook hoeveel plastic en olie in de maag van de vogels zit.
  • Voor de overgangswateren draagt het INBO bij aan de wetenschappelijke onderbouwing van het beheer en beleid voor de Zeeschelde en haar getijgebonden zijrivieren, het estuarium van de IJzer en het Zwin. We stellen toetsingskaders op bv. doelstellingen, indicatoren of maatlatten, voor habitats, soorten en biologische kwaliteitselementen. INBO volgt de toestand en evolutie van de systemen op om inzicht in oorzaken te verwerven, stelt de randvoorwaarden voor soorten en habitats vast en ontwikkelt voorspellingsmodellen rond bv. klimaatimpact, geplande ingrepen en veranderingen in landgebruik. We reiken ecologische randvoorwaarden aan voor scheepvaart, haveninrichting en overstromingsrisicobeheer en formuleren beheer- en herstelmaatregelen, compensatie- en mitigatievoorstellen. We evalueren natuurinrichtingsprojecten en beheermaatregelen om het ontwerp en het beheer te verbeteren.
  • INBO verzamelt data in stilstaande wateren om de actuele toestand en ontwikkelingen te volgen. Dit gebeurt voor Natura2000-rapporteringen en om specifieke vragen van beleid of beheer te beantwoorden. In samenwerking met de KULeuven en het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen onderzoeken we de relatie tussen vegetatie en landgebruik. Daarnaast gebruiken we onze eigen data om abiotische randvoorwaarden af te leiden voor een gunstige staat van instandhouding.
  • In stromende wateren onderzoekt INBO soorten en habitats om het duurzaam gebruik, beheer en herstel van ecosystemen onder druk van bv. klimaatverandering, zeespiegelstijging, havenontwikkeling, landbouw of verstedelijking te onderbouwen. INBO stelt ecologische doelstellingen en toetsingskaders op om de ecologische toestand te evalueren en reikt (herstel)maatregelen en randvoorwaarden voor inrichting en beheer aan. We ontwikkelen modellen die de interacties weergeven tussen de organismen en hun omgeving en tussen organismen onderling. De modellen voorspellen het resultaat van evolutie zonder ingrijpen, van geplande ingrepen en van aanpassingen in het beheer.