Onderzoek & resultaten

Water

INBO onderzoekt het functioneren, duurzaam gebruik en herstel van watergebonden ecosystemen en soorten. We werken aan doelstellingen, indicatoren, efficiënte meetstrategieën en toetsingskaders om toestand en trends beter te evalueren.

Om onderbouwde ecologische randvoorwaarden, beheer-, inrichtings- en herstelmaatregelen aan te reiken willen we met gericht onderzoek ons inzicht verdiepen in evoluties en interacties tussen organismen en hun omgeving. Indien mogelijk wordt het resultaat van verschillende beleidsopties via modellen weergegeven.

  • We zetten de kweek van bedreigde vissen en amfibieën verder en we werken (her)introductieplannen uit om soortbeschermingsplannen te ondersteunen en instandhoudingsdoelstellingen te realiseren.
  • De belangrijkste drivers in de aquatische omgeving zijn klimaatverandering, probleem-soorten, overstromingsrisicobeheer, verdroging, verontreiniging, versnippering, scheepvaart, landbouw en visserij.
  • Verschillende beleidsinstrumenten hebben betrekking op de aquatische omgeving en zijn richtinggevend voor het onderzoek in deze omgeving: Natuurdecreet, Vogel- en Habitatrichtlijn, Kaderrichtlijnen Water (KRW) en Mariene Strategie (MFSD), Blauwdruk Europese wateren, Exotenverordening, Europese palingverordening, Beneluxbeschikking Vismigratie, Ramsar-conventie, OSPAR, de Scheldeverdragen, Langetermijnvisie Schelde-estuarium, Actualisatie Sigmaplan,... Recente initiatieven waarop we inzetten zijn de ‘free flowing rivers’ uit de Biodiversiteitsstrategie 2030 van de Europese Green Deal, de Vlaamse Blue Deal, het Actieplan Droogte en Wateroverlast, het PFAS-actieplan. We bereiden ons voor om input te leveren voor de Europese natuurherstelwet en het Vlaamse peilbesluit, beiden in opmaak.
    We werken samen met verschillende platformen, projectgroepen en de bekken overlegstructuren van de Commissie Integraal Waterbeheer (CIW) zodat onze expertise met betrekking tot biodiversiteit, ecosysteemdiensten (ESD) en nature-based solutions (NBS) in de aquatische omgeving kan doorwerken in het Vlaamse waterbeleid.