Vrije vismigratie aan bovenstuw op Dijle in Mechelen weer mogelijk (NB 05-17)

Op vraag van Waterwegen en Zeekanaal NV onderzocht het INBO een vismigratieknelpunt op het getijdendeel van de Dijle stroomopwaarts Mechelen. In een voorbereidende studie troffen we namelijk aanzienlijke aantallen paling en bot aan onder de stuw van Mechelen. Dit kon erop wijzen dat deze stuw slechts beperkt passeerbaar was voor stroomopwaarts migrerende vissen.

Daarop werd de stuw passeerbaar gemaakt door het geautomatiseerd optrekken van de benedenschuiven voor en na het keren van de getijden. Op dat ogenblik is de stroomsnelheid onder de stuwschuif het kleinst. Het instellen van deze ‘vismigratiestand’ moest vissen toelaten om de stuw ongehinderd te passeren.

We gebruikten akoestische telemetrie om de resultaten te beoordelen. We zenderden een aantal proefvissen van verschillende soorten (paling, bot, Europese meerval en blankvoorn) en zetten ze stroomafwaarts van de stuw uit. We volgden en analyseerden vervolgens hun stroomopwaartse migratieroutes.  Het bleek dat de bovenstuw in Mechelen door de maatregel niet langer een  knelpunt vormde voor stroomopwaartse vismigratie.

Voor alle soorten  trekvissen is vrije vismigratie essentieel om hun populaties in stand te houden. In Vlaanderen verhinderen kunstwerken zoals sluizen en gemalen regelmatig een vrije doorgang  in de waterlopen. Dat is een van de redenen waarom meer dan de helft van de zoetwatervissen in Vlaanderen is uitgestorven, met uitsterven bedreigd, bedreigd of kwetsbaar. Om dit tegen te gaan bepaalt o.a. de Benelux-beschikking van 2009 dat vrije vismigratie in alle stroomgebieden moet  worden verzekerd.

Sophie Vermeersch, Raf Baeyens, Nico De Marteleire, Emilie Gelaude, Ine Pauwels, Sébastien Pieters, Karen Robberechts, Johan Coeck

Meer lezen? Vermeersch, S., Baeyens, R., De Marteleire, N., Gelaude, E., Pauwels, I., Pieters, S., Robberechts, K. & Coeck, J. (2016). Evaluatie van de vismigratie in de Dijle ter hoogte van de Bovenstuw in Mechelen. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2017 (14). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Brussel.
 

Feedback