Naar een natuurtypologie voor Vlaanderen...

In opdracht van het toenmalige Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (AMINAL, Afd. Natuur) werden rapporten opgemaakt die de natuurtypologie voor Vlaanderen vervolledigden. Het merendeel van de in Vlaanderen voorkomende biotopen werd daarmee beschreven. In totaal werden 12 rapporten opgemaakt, verdeeld over verschillende biotopen (waterlopen, stilstaande wateren, moerassen, pioniersmilieus, graslanden, heiden ruigten en zomen, mantels en struwelen, bossen en landbouwmilieus) en geografische eenheden (kustduinen en slik en schor). De beschikbaarheid van deze rapporten bleef tot op heden echter vrij beperkt.

Hoewel er nog een groot gebrek is aan uniformiteit in de verschillende rapporten, ondermeer ingegeven door het grote aantal verschillende opdrachthouders - elk met hun eigen methodologie en detailgraad - willen we de bestaande informatie toch zo ruim mogelijk kunnen verspreiden. Daarom worden op deze website de bestaande rapporten in pdf-formaat aangeboden. De 12-delige reeks natuurtypologieën wordt voorafgegaan door een methodologisch deel.

Er is veel vraag naar een consistente natuurtypologie, ondermeer voor de opmaak van beheersplannen, erkenningsdossiers, monitoringrapporten, e.d. Een synthese, determinatiesleutel, kwantitatieve evaluatiemethode, methodologische uniformisering en gelijklopende detailgraad, is een laatste stap in dit langjarige proces van natuurtypering.

(Voorlopige) Systematiek van natuurtypen voor Vlaanderen

 • Waterlopen
 • Stilstaande wateren
 • Moerassen
 • Pioniersmilieus
 • Graslanden
 • Heide en landduinen
 • Ruigten en zomen
 • Struwelen en mantels
 • Bossen
 • Kustduinen
 • Slik en schor
 • Cultuur- en landbouwmilieus

 

Feedback