INBO Natuurrapport

Natuurverkenning 2050 Natuurrapport 2016Natuurrapport 2014 | 2012 | 2009 | 2007 | 1999-2005 | Over het Natuurrapport

banner natuurverkenning

Hoe zou de natuur er in 2050 kunnen uitzien?

Op 18 februari 2019 stelde het INBO de Natuurverkenning 2050: Inspiratie voor de natuur van de toekomst voor in het Vlaams Parlement.

In dit natuurrapport verkennen we hoe we vanuit vier uiteenlopende visies op natuur of “kijkrichtingen” tegen 2050 met groene infrastructuur aan de slag kunnen gaan om (deels) een oplossing aan te reiken voor het voortdurende biodiversiteitsverlies en enkele andere grote maatschappelijke uitdagingen waar Vlaanderen voor zal staan zoals de klimaatverandering, de voedselzekerheid,....We onderzochten de sterktes en zwaktes van elke kijkrichting en de mogelijke synergieën en breekpunten ertussen.

Natuurrapportering 2014-2018

Elke twee jaar brengt het INBO voor de Vlaamse Overheid een rapport uit over de toestand van de natuur in Vlaanderen. De volgende natuurrapporteringscyclus (2014-2018) is opgevat als een ecosystem assessment voor Vlaanderen.

Een ecosystem assessment is een analyse van hoe en in welke mate de natuur diensten levert voor de mens.

  • In de eerste fase (het Natuurrapport 2014 of NARA-T) maken we een synthese van de toestand van de ecosystemen in Vlaanderen en de diensten die ze leveren.
  • In de tweede fase (Natuurrapport 2016 NARA-B) ontwikkelen we methoden en tools om ecosysteemdiensten in rekening te brengen bij beleidsbeslissingen.
  • In de derde fase (NARA-S - 2018) verkennen we de impact van mogelijke toekomstscenario’s op ecosystemen en hun diensten.

Het Natuurrapport (NARA-T) wil de ecosysteemdiensten in Vlaanderen in kaart brengen en de mechanismen beschrijven die de vraag naar diensten en de levering ervan beïnvloeden. We bekijken daarbij ook hoe ecosysteemdiensten bijdragen aan het maatschappelijk welzijn en hoe ze gewaardeerd worden. We steunen hiervoor zoveel mogelijk op bestaande kennis en werken maximaal samen met Vlaamse experten. Op die manier wil het NARA bijdragen om natuur een plaats te geven bij maatschappelijke beslissingen.

Via deze rapportering willen we de volgende jaren een kader aanbieden, dat het beleid moet toelaten om een integrale strategie te ontwikkelen voor het behoud en duurzaam gebruik van ecosystemen en ecosysteemdiensten. De doelstellingen van het ecosysteem assessment zijn:

  • Zichtbaar maken van de voordelen die mensen van ecosystemen ontvangen en hoe ingrepen in die ecosystemen de levering van ecosysteemdiensten beïnvloeden.
  • Kennisbasis leveren voor een integraal beleid voor het duurzaam gebruik van ecosystemen en hun diensten.
  • Verkennen van opties voor het beheer van en het beleid rond ecosystemen i.f.v. de toekomstige duurzame levering van ecosysteemdiensten.
  • Sector-overschrijdende communicatie en samenwerking bij het ontwikkelen van het beleid rond en het beheer van ecosystemen stimuleren.
     

 

Feedback