Bermbeheerplan voor waterwegen in het IJzerdistrict (NB 05-16)

In opdracht van Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) formuleerde het INBO beheervoorstellen voor de kruidige bermvegetatie langs de W&Z waterwegen in het IJzerdistrict.

Op basis van de actuele ecologische waarde deelden we bermtrajecten in in drie vegetatiegroepen: glanshaverhooiland, productief grasland en brandnetelruigte. Daarnaast inventariseerden we het voorkomen van gulden sleutelbloem, een kenmerkende soort voor glanshaverhooiland. Ook invasieve exoten brachten we gedetailleerd in kaart.

Glanshaverhooiland troffen we vooral aan op de rechteroevers van het Kanaal Nieuwpoort-Duinkerke en het Lokanaal. Grote populaties van gulden sleutelbloem groeien langs het Kanaal Nieuwpoort-Duinkerke. We troffen echter ook drie invasieve exoten aan: Japanse duizendknoop (6 locaties langs het Kanaal Nieuwpoort-Duinkerke), reuzenberenklauw (4 locaties) en reuzenbalsemien (2 locaties).

Het INBO stelt als ecologisch streefdoel voor om de glanshaverhooilanden in stand te houden of verder te ontwikkelen, samen met de bestrijding van invasieve exoten. De voorgestelde bestrijdingsmaatregelen houden rekening met de aanwezige vegetaties en met praktische randvoorwaarden. Zo is voor glanshaverhooiland met gulden sleutelbloem een late eerste maaibeurt voorzien om zaadontwikkeling toe te laten. Bij brandnetelruigte is een intensief maaibeheer wenselijk met drie maaibeurten per jaar.

In de komende jaren volgen we  de bermvegetatie op via permanente proefvlakken, zodat het beheerplan kan worden geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd.

Andy Van Kerckvoorde

Meer lezen: Van Kerckvoorde A. & De Geest L. (2015). Ecologische inventarisatie, opvolging en beheervoorstellen van bermvegetaties langs W&Z-beheerde waterwegen in het IJzerdistrict. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2015 (INBO.R.2015.11336028). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Brussel.

Feedback