Waterlopen

De indeling en beschrijving van de waterlopen is gebaseerd op de studie “Onderzoek naar de verspreiding en typologie van ecologisch waardevolle waterlopen in het Vlaamse Gewest” (Schneiders & Wils, 1995). Oorspronkelijk werd er voor deze studie per rivierbekken een typenindeling gemaakt. Omwille van de sterke graad van vervuiling in de meeste stroomgebieden was het daarbij vaak niet mogelijk om biotische gegevens te gebruiken als uitgangspunt voor de opsplitsing in typen. De indeling gebeurde meestal op basis van verschillende, voornamelijk abiotische, variabelen. Om het mogelijk te maken een typologie op te stellen voor alle waterlopen in Vlaanderen werd het grote aantal biotische (macroinvertebraten, waterplanten en vissen) en abiotische (morfometrische en fysischchemische) gegevens van de verschillende stroomgebieden samengevoegd. Dit resulteerde in een typologie die gebaseerd is op biotische variabelen, aangevuld en verfijnd met abiotische variabelen.

Volgende waterlooptypen worden als natuurtypen onderscheiden in de biotoop waterlopen:

 1. Bronbeek
 2. Kleine beek (leem-, zandleem-, niet Kempense zandstreek)
 3. Grote beek (leem-, zandleem-, niet Kempense zandstreek)
 4. Rivier (leem- zandleem- zandstreek)
 5. Kleine Kempense beek
 6. Grote Kempense beek
 7. Grote rivier
 8. Grindrivier
 9. Zoetwatergetijdenrivier
 10. Brakwatergetijdenrivier
 11. Kunstmatige waterloop – polderloop
 12. Kunstmatige waterloop – kanaal
Feedback