Onze medewerkers zijn allen bereikbaar op hun mobiel nummer.

Waterhuishouding en natuur in De Maten - het vegetatiemodel Niche-Vlaanderen (JB-14)

In opdracht van de Universiteit Antwerpen (consortiumpartner) en het Agentschap voor Natuur en Bos leverde het INBO gedurende 2012 tot 2014 een belangrijke bijdrage aan de ecohydrologische studie van ‘De Maten’, met inzet van het vegetatiemodel Niche Vlaanderen. De Maten zijn een Speciale Beschermingszone (SBZ) van het Natura 2000 netwerk. Het gebied herbergt soortenrijke overgangen van duinheide tot natte heide, moerassen en vijvers.

Om de wettelijke natuurdoelen te realiseren in SBZ zijn maatregelen nodig (animatie: natuurdoelen in een notendop). In verschillende SBZ’s - zoals De Maten – ontbrak nog een gedetailleerd inzicht in de boven- en ondergrondse waterhuishouding, maar zijn ingrepen in de hydrologie wel nodig om de doelstellingen te realiseren. Daarom werden in De Maten voor de huidige situatie en voor maatregelscenario’s modelberekeningen gedaan van grond- en oppervlaktewater door het VITO, partner in het project.

Op basis van deze uitkomsten en met de gegevens van de bodemprofielen, mestgiften, atmosferische stikstofdepositie en beheerkenmerken heeft INBO een modelmatige inschatting gemaakt van de potentiële natuurwaarden in de gehele SBZ: voor de huidige situatie, een nulsituatie en vijf maatregelscenario’s.

Voor deze berekeningen zetten we Niche-Vlaanderen in: een beslismodel ter verkenning van het voorkomen van potentiële vegetatietypes. Zo bepaalden we in het gebied de potentiële verspreiding van 20 vegetatietypes in de terrestrische zones en van 26 vegetatietypes in de aquatische en verlandingszones, en dit voor elk scenario. Daarbij is ook een indicatieve vertaling gebeurd naar Natura 2000 habitattypes, en zijn de verschillende scenario’s tegen elkaar afgewogen met behulp van kwantitatieve indicatoren op maat van deze studie.

De doorgerekende maatregelen betroffen o.a. veranderingen van de beektoevoer naar de vijvers, veranderde stuwpeilen, verminderde drainage, slibverwijdering en afgravingen. De finaal gekozen maatregelen zijn door de UA verder uitgewerkt in een inrichtingsvoorstel.

Floris Vanderhaeghe

Meer weten? Ecohydrologische studie SBZ-H De Maten: Hoofdrapport en bijlagenrapport. In opdracht van Agentschap Natuur en Bos. Aggenbach, C. J. S., Desmet, N., Lizner, Y., Patyn, J., Vanderhaeghe, F. & van Diggelen, R. 13-dec-2014 308 blz.

Feedback