Vlaanderen rapporteert mee over Europese bosvitaliteit (NB 12/16)

Het INBO rapporteert jaarlijks de resultaten uit het bosvitaliteitsmeetnet (Level I) en het meetnet atmosferische depositie (Level II) aan ICP- Forests. Dit is een internationaal programma opgericht onder de koepel van de Verenigde Naties (UNECE). Het rapport ‘Forest Condition in Europe’(*) bevat onder meer een bespreking van de gezondheidstoestand van de belangrijkste Europese boomsoorten en gegevens over de atmosferische deposities en de schade door ozon in de Europese bossen.

In 2015 rapporteerden 25 Europese landen de resultaten van de bosgezondheidsinventaris uit 4818 Level I-proefvlakken. Het gemiddeld bladverlies van beuk was duidelijk lager dan dat van de inheemse eiken (zomer- en wintereik samen), respectievelijk 19,6% en 23,4%. Het gemiddeld naaldverlies van grove den situeerde zich daartussen (21,4%).

In 2015 bedroeg het percentage beschadigde bomen (bladverlies > 25%) in de Europese bossen 23,3%. Van grove den en beuk was 21,5% beschadigd, van de inheemse eiken 30,6%.

Het rapport bespreekt verder de trend van het gemiddeld bladverlies in de Europese proefvlakken. Grove den doet het op lange termijn beter dan eik en beuk. Van 1992 tot 2015 is er echter geen duidelijke trend wat het naaldverlies van grove den in Europa betreft. Het bladverlies van beuk en eik daarentegen is significant toegenomen.

Het Level-II-meetnet volgt de evolutie van verzurende en eutrofiërende deposities (zwavel- en stikstofverbindingen) op. De Vlaamse proefvlakken liggen in een regio met de hoogste sulfaat- en ammoniumdeposities binnen Europa. Dit betekent dat er inzake luchtverontreiniging, vooral qua stikstofverbindingen, bij ons nog een lange weg af te leggen valt, hoewel de deposities de voorbije decennia al sterk gedaald zijn.

Het rapport bevat ook een opsomming van projecten die gebruik maken van data van ICP- Forests en een lijst van wetenschappelijke artikels die op basis van deze data geschreven werden. Dit internationaal bossennetwerk leverde in de periode van juni 2015 tot mei 2016 data aan 48 onderzoeksprojecten. In iets meer dan een jaar tijd verschenen 28 wetenschappelijke publicaties.

Geert Sioen, Arne Verstraeten, Peter Roskams

(*) U kan het rapport ‘Forest Condition in Europe – 2016 Technical Report of ICP Forests’  raadplegen op de site van ICP Forest.

Feedback