Verschilt het trekgedrag van bruine kiekendieven uit de Lage Landen van deze uit Scandinavië? (NB 07-20)

De bruine kiekendief is een wijdverbreide broedvogel in Europa die grotendeels ten zuiden van de Sahel overwintert. In de lage landen werden in 2012 in Oost-Groningen (Nederland) en in 2013 in het Noordoost-Vlaamse Krekengebied (België) kiekendieven gezenderd door respectievelijk het Grauwe Kiekendief Centrum Akkervogels KA en het INBO (via LifeWatch). In een internationale samenwerking vergeleken we het trekgedrag van de Vlaams-Nederlandse broedvogels met dat van kiekendieven uit Zweden - hun trek werd immers al beschreven door de Universiteit van Lund.

De studie bracht een aantal onverwachte verschillen in trekpatronen aan het licht:

  • Er was opvallend weinig overlap in de trekbanen van bruine kiekendieven uit de Lage Landen en Zweden. Ze lijken daarmee minder onderhevig aan veranderlijke winden dan eerder gedacht.
  • Vlaamse en Nederlandse kiekendieven vertrokken vroeger en op meer variabele datum in het voorjaar, maar ze maakten lange stops in Noord-Afrika, waar ze werden bijgehaald door de Zweedse vogels. Mogelijk zijn deze trekstrategieën gelinkt aan habitatgebruik in West-Afrika, waarbij de migratie vroeger start wanneer het voedselaanbod schaarser en minder voorspelbaar wordt in de overwinteringsgebieden.

 

De gevonden gedragsverschillen benadrukken het belang van internationale samenwerking in migratie-onderzoek. Om dit te faciliteren werden de Nederlandse en Belgische datasets gepubliceerd als open data en beschreven in een data-paper.

Tanja Milotić, Raymond Klaassen, Wouter Vansteelant, Anny Anselin

trekbanen van bruine kiekendieven

Trekbanen (boven) en -tijden (onder) van bruine kiekendieven uit de Lage Landen (blauw) en hun Zweedse soortgenoten (rood). Punten op de kaart geven aan waar kiekendieven pauzeerden tijdens de trek. De grafiek toont de timing (x-as) van zuid- en noordwaartse verplaatsingen doorheen het jaar (Bron: Wouter Vansteelant et al.)

Meer lezen?

Feedback