Verhoogde aandacht voor bedreigde vuursalamander (NB 03-2020)

De vuursalamander is een typische soort van oude bronbossen. Deze habitat en dus ook de vuursalamander zijn zeldzaam in Vlaanderen. Deze salamandersoort werd dan ook aangeduid als Vlaams prioritaire soort. Op de recentste Rode Lijst staat ze aangeduid als ‘kwetsbaar’. Sinds 2008 houdt de schimmel Batrachochytrium salamandrivorans, kortweg ‘Bsal’, lelijk huis in vuursalamanderpopulaties in Nederland, Duitsland en Wallonië. Zo liep de sterfte in het Nederlandse Bunderbos op tot 99,9%.

Wetenschappers vrezen dat het slechts een kwestie van tijd is vooraleer de schimmel  ook in Vlaanderen toeslaat. Daarom start het INBO in opdracht van Natuur en Bos met onderzoek naar deze soort.

Het onderzoek zal:

  • populatiekenmerken, zoals populatiegrootte, overleving en samenstelling, van een aantal Vlaamse populaties ontrafelen
  • de genetische diversiteit en samenhang van alle Vlaamse populaties in kaart brengen
  • een praktische richtlijn opstellen voor het optimaal beheer van de gekende leefgebieden

 

Het onderzoek zal helpen om onderbouwde beheerkeuzes te maken en correct te handelen bij een uitbraak van Bsal in Vlaanderen. Gedacht wordt onder meer aan het (tijdelijk) afsluiten van getroffen bosgebieden, het opzetten van een kweekprogramma met dieren in gevangenschap of het eventueel uitzetten van gekweekte dieren in voorheen niet-bezette bosgebieden.

Jeroen Speybroeck

Feedback