Vegetaties van Regionaal Belang op de kaart gezet (NB 07-20)

Op vraag van Natuur en Bos heeft het INBO een kaart gemaakt met ‘Vegetaties van Regionaal Belang’, kortweg VRB’s. Dat zijn vegetaties die niet behoren tot de Europees beschermde habitattypes, maar in een Vlaamse context wel waardevol zijn op zich of als leefgebied voor soorten. Ze zitten juridisch verankerd in het Instandhoudingsbesluit van de Vlaamse Regering en worden in de bijlage bij het besluit gedefinieerd aan de hand van welbepaalde karteringseenheden uit de Biologische Waarderingskaart (BWK) en Natura 2000-Habitatkaart. Het gaat om specifieke grasland-, ruigte- en zeggenvegetaties: allemaal ‘open’ vegetaties dus. Het besluit vermeldt immers expliciet dat het realiseren van de Europees te beschermen boshabitattypes (‘gesloten’ vegetaties) niet mag leiden tot een betekenisvolle verslechtering of achteruitgang van de VRB’s (art. 8). In uitvoering van de Europese Habitatrichtlijn stelde de Vlaamse Regering instandhoudingsdoelstellingen op voor alle Europees beschermde habitattypes. Die beogen voor alle boshabitattypes een uitbreiding van de oppervlakte. Die uitbreiding mag dus niet ten koste gaan van de VRB’s.

Met deze kaart wil Natuur en Bos helpen het Instandhoudingsbesluit te realiseren, met name bij de keuze van de natuurstreefbeelden. Ook bij het opstellen van natuurbeheerplannen of van projectsubsidies natuur moet hiermee rekening gehouden worden. Voor elke opsteller van een natuurbeheerplan is het nu duidelijk op welke percelen of delen van percelen art. 8 van het Instandhoudingsbesluit van toepassing is.

De kaart neemt de percelen met aanwezigheid van de betreffende eenheden over uit de BWK-Habitatkaart. Percelen die nu al meer dan 90% verbost zijn, worden uitgesloten. Voor de overige percelen wordt het verboste aandeel indicatief vermeld.

Carine Wils, Steven De Saeger, Dries Adriaens

Meer weten? De digitale kaart is publiek te raadplegen via Geopunt: Vegetaties van regionaal belang - Toestand 2018, Vlaanderen.
 

Feedback