Trends Zeeschelde 2015: Meer bevers, finten, snorren en woudapen. Minder kiekendieven, zilte graslanden en visbiomassa (NB 10/16)

Jaarlijks rapporteert het INBO over de toestand en de evolutie van de ecotopen en de biologische diversiteit in de Zeeschelde, onze grootste getijdenrivier, en haar zijrivieren.

De bever breidde in 2015 zijn areaal verder uit. Zo was er een opvallende toename van waarnemingen in de Durmevallei en in de Beneden-Netevallei. Deze soort is stilaan een gevestigde waarde in de vallei van de Zeeschelde en zijrivieren.

Er is een stijgende trend in het aantal broedkoppels snor en woudaap, twee vogelsoorten die broeden in rietmoerassen. Dit biotoop breidt uit door het uitvoeren van het Sigmaplan en natuurcompensaties in de haven. Dit in tegenstelling tot de verdere afname van het aantal broedkoppels van de bruine kiekendief.

Een nieuwe vegetatiekaart ‘toestand 2013’ toont in vergelijking met 2003 een toename van de totale schorvegetatie langsheen de Beneden-Zeeschelde. Dit is hoofdzakelijk te wijten aan de in deze periode uitgevoerde natuurontwikkelingsprojecten. Er is een sterke toename van riet‐ en pioniersvegetaties. Biezenvegetaties zijn achteruitgegaan, net als (zilte) graslanden. Deze laatste vegetaties verdwijnen stilaan door het stopzetten van de begrazing van brakke schorren door runderen.

In het water was er ook volop leven. De fint – een kritische indicatorsoort – kwam voor het eerst in vier jaar weer succesvol tot voortplanting. Het totaal aantal vissoorten in de Zeeschelde is de laatste jaren stabiel. Er is wel een geleidelijke diversiteitstoename in de zoete, stroomopwaartse zones. De jaargemiddelde visdensiteit (aantal vissen per m3 water) en biomassa (aantal kilogram vissen per m3 water) in de Zeeschelde  in 2015 merkbaar lager dan 2014. De totale visbiomassa in het water van de Beneden‐Zeeschelde lijkt sinds 2012 af te nemen.

Gunther Van Ryckegem

Meer lezen: Van Ryckegem, G., Van Braeckel, A., Elsen, R., Speybroeck, J., Vandevoorde, B., Mertens, W., Breine, J., De Beukelaer, J., De Regge, N., Hessel, K., Soors, J., Terrie, T., Van Lierop, F. & Van den Bergh, E. (2016). MONEOS – Geïntegreerd datarapport INBO: Toestand Zeeschelde 2015: monitoringsoverzicht en 1ste lijnsrapportage Geomorfologie, diversiteit Habitats en diversiteit Soorten

 

Feedback