Sterke achteruitgang kustbroedvogels in Zeebrugge (NB 07/16)

Het INBO volgt al 30 jaar de broedvogelpopulaties op in de Europese Speciale Beschermingszone (SBZ-V) van Zeebrugge-Heist en de voorhaven van Zeebrugge. De vooropgestelde doelen wat betreft aantallen vogels en oppervlakte geschikt broedhabitat worden actueel niet gehaald: in 2015 was slechts 8 à 9 van de geplande 22 ha kwaliteitsvol habitat gerealiseerd, en het broedsucces en het aantal broedparen werden negatief beïnvloed door grondpredatoren zoals de vos.

De populaties dwergstern en visdief telden in het begin van de eeuw nog mee op Europese schaal, maar van de 3052 paren visdief uit 2004 bleven in 2015 slechts 22 paren over. Grote stern en dwergstern kwamen dat jaar niet meer tot broeden.

Ook het aantal kokmeeuwen, zwartkopmeeuwen en strandplevieren is sterk gereduceerd. Alleen de bontbekplevier weet met 5 broedparen nog enigszins stand te houden.

Ook zilvermeeuw en kleine mantelmeeuw zijn sterk achteruitgegaan. In 2015 broedden er nog 549 zilvermeeuwen en 1149 kleine mantelmeeuwen in het westelijk havengebied. Dat betekent een reductie van respectievelijk 77% en 75% ten opzichte van 2011. Onderzoek met kleurringen toont aan dat een deel van de Zeebrugse meeuwen zich heeft verplaatst naar bestaande kolonies in het noorden van Frankrijk, het zuidoosten van het Verenigd Koninkrijk, het zuiden van Nederland en Oostende. Een andere deel heeft zich gevestigd op nieuwe locaties aan de Vlaamse kust en verder in het binnenland waar vroeger geen meeuwen broedden.

Om de natuurdoelen voor het SBZ‐V ‘Kustbroedvogels te Zeebrugge‐Heist’ te halen, is het van primair belang om predatie en verstoring door landroofdieren te voorkomen. Daarnaast is er ook nood aan een verdere vergroting van de oppervlakte broedgebied. 

cover rapport broedvogels

Eric Stienen

Meer lezen: Stienen E. et al. (2016). Monitoring van kustbroedvogels in de SBZ-V ‘Kustbroedvogels te Zeebrugge-Heist’ en de westelijke voorhaven van Zeebrugge tijdens het broedseizoen 2015. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2016 (INBO.R.2016.11584874). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Brussel.

 

 

 

 

Feedback