Soortenmonitoring in Vlaanderen van start (JB-16)

In 2016 gingen een hele reeks nieuwe meetnetten van start voor de monitoring van prioritaire dier- en plantensoorten in Vlaanderen. Via deze meetnetten willen het INBO en het Agentschap Natuur en Bos (ANB) betrouwbare informatie inzamelen over de toestand en trends van die soorten in Vlaanderen. Deze informatie is essentieel voor de onderbouwing van het Vlaamse soortenbeleid en laat toe om gepaste beleidsmaatregelen te nemen om soorten in stand te houden. Daarnaast moeten de Europese lidstaten ook om de zes jaar rapporteren aan Europa over de beschermde soorten in het kader van de Habitat- en de Vogelrichtlijn (Natura 2000).

Het team biometrie, methodologie en kwaliteitszorg en het team soortendiversiteit hebben samen voor 78 soorten meetnetten ontworpen. Tegen 2018 zullen die allemaal operationeel zijn. Elk meetnet bestaat uit een set van vooraf vastgelegde locaties, waar één of meerdere soorten op een gestandaardiseerde methode geteld worden.

Vrijwilligers gecoördineerd door Natuurpunt Studie voeren het veldwerk uit. Het startjaar 2016 was meteen zeer succesvol: niet alleen werden bijna alle geplande locaties geteld, maar er werd vaak frequenter geteld dan strikt noodzakelijk, en op meer plaatsen. In totaal voerden 330 vrijwilligers 758 gestandaardiseerde tellingen uit op 347 locaties. Zo werden bijvoorbeeld niet minder dan 4405 vuursalamanders geteld tijdens 73 nachtelijke bezoeken aan 36 bossen in Vlaanderen. Naast deze nieuwe meetnetten werden ook de bestaande meetnetten van hamster, das, vissen en algemene broedvogelmonitoring vanzelfsprekend verder gezet.

De planning van het veldwerk en de invoer van de gegevens gebeurt via de webapplicatie www.meetnetten.be. De functionaliteit van dit portaal werd in 2016 verder uitgebreid. Er werd ook gestart met de ontwikkeling van een mobiele invoerapplicatie. in de loop van 2017 zal die ook effectief voor het veldwerk ingezet kunnen worden.

Geert De Knijf, Toon Westra, Frederic Piesschaert & Marc Pollet

Meer lezen: Monitoring van prioritaire soorten in Vlaanderen. Opstart van nieuwe meetnetten

 

Feedback