Sommige riviergrondels in Vlaamse rivieren bevatten plastic deeltjes (NB 12-18)

Het onderzoek naar microplastics (stukjes kleiner dan 5 mm) in vissen spitste zich tot nu vooral toe op zeevissen, waarin de deeltjes al overvloedig aanwezig blijken te zijn. Uit een eerste verkennend onderzoek van de Universiteit Antwerpen, het INBO en het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK-IRPA) blijkt dat ook een beperkt aantal van de zoetwatervissen in rivieren microplastics bevat.

De onderzoekers onderzochten het verteringssysteem van riviergrondels gevangen op 17 plaatsen in 15 Vlaamse rivieren. Deze soort werd gekozen op basis van haar algemeen voorkomen in onze rivieren.  In vier rivieren bleken riviergrondels microplastics te bevatten. Het is niet meteen duidelijk waarom precies in deze rivieren gecontamineerde vissen werden aangetroffen. Van de in totaal 78 onderzochte vissen bevatte 9 % ten minste één plastic deeltje. De vervuiling lijkt dus (nog) beperkt te zijn voor deze vissoort. De plastic deeltjes waren niet afkomstig van één bepaalde bron. Integendeel, hun samenstelling varieerde sterk en maar liefst zeven verschillende polymeren werden vastgesteld. Het meest aannemelijke is dan ook dat de deeltjes resten van zwerfvuil zijn.

Omdat er nog onvoldoende vergelijkbaar onderzoek in Vlaanderen is gebeurd, is het zeer moeilijk om deze hoeveelheden te vergelijken met resultaten uit Europese studies waar wel degelijk meer plastics in zoetwatervissen werden aangetroffen. Ook blijft het de vraag hoe de riviergrondel reageert op de inname van plastics en of dit op dezelfde of een andere manier gebeurt dan bij andere vissoorten.

Ook al zijn deze resultaten niet meteen verontrustend, waakzaamheid blijft geboden omdat de mogelijk schadelijke gevolgen van de opname van plastics door vissen onvoldoende bekend zijn.

Claude Belpaire

Meer lezen? Microplastic contamination in gudgeons (Gobio gobio) from Flemish rivers (Belgium)

Feedback