Schadelijke stoffen in Vlaamse baars en paling (NB 07-17)

In opdracht van de Vlaamse Milieumaatschappij en in het kader van de opvolging van de Milieukwaliteitsnormen (MKN) en de Kaderrichtlijn Water (KRW) monitoren de Universiteit Antwerpen en het INBO op 11 meetplaatsen de aanwezigheid van een aantal schadelijke stoffen(*) in het spierweefsel van baars en paling. Het meten van de gehaltes van deze stoffen in het oppervlaktewater zelf is namelijk zeer moeilijk omdat ze niet of nauwelijks oplossen in water. Daarom voorziet de KRW voor deze stoffen (ook) normen voor hun gehalte in weefsel van in het water levende organismen.

Voor zowel kwik als PBDE’s (vlamvertragende stoffen verwerkt in allerhande bouwmaterialen en elektronica) werd de MKN-norm op alle meetpunten overschreden, voor zowel baars als paling. Ook voor PFOS was dit het geval, met uitzondering van palingen uit de Dijle en baars uit de Dender.

Over het algemeen vonden we meer schadelijke stoffen in het spierweefsel van de palingen dan in dat van de baars, maar na correctie voor vetgehalte was dit verschil in de meeste gevallen minder groot of zelfs omgekeerd.

Algemeen geven de resultaten van dit onderzoek en van literatuurstudie een sterke indicatie dat de Europese milieukwaliteitsnormen voor zowel kwik als PBDE worden overschreden in alle Vlaamse en Europese waterlopen.

Claude Belpaire

(*)  hexachloorbenzeen (HCBz), hexachloorbutadieen (HCBd), kwik (Hg), polygebromineerde difenylethers (PBDE), hexabromo-cyclododecaan (HBCD), fluorantheen, benzo(a)pyreen, perfluorooctaan-sulfonaat (PFOS) en zijn verbindingen, dicofol, heptachloor en heptachloorepoxide en dioxinen en dioxineachtige verbindingen.

Meer lezen? Teunen L., Belpaire C., Dardenne F., Blust R. en Bervoets L. 2017. Veldstudie naar de monitoring van biota in het kader van de rapportage van de chemische toestand voor de Kaderrichtlijn Water 2015-2016. Universiteit Antwerpen (UA) in samenwerking met het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO), in opdracht van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). Antwerpen, België.
 

Feedback