Samenwerkingsverbanden

ECOPLAN project

ECOPLAN is een IWT-SBO project dat gecoördineerd wordt door UA (ECOBE),  met KU Leuven, UGent en INBO als partners. Het project wil een wetenschappelijk onderbouwde methode uitwerken voor een ruimtelijke kwantificering en waardering van ecosysteemdiensten. Een belangrijk deel van het proces van ECOPLAN loopt parallel met de uitwerking van NARA-T. Met het ECOPLAN-project wordt maximaal kennis en informatie uitgewisseld. Waar NARA-T vooral inzet op de doorvertaling naar het beleid (beleidskader), richt ECOPLAN zich op kwantificeringstechnieken voor ESD (modelinstrumentarium).

BEES gemeenschap

De BElgium Ecosystem Services gemeenschap werd opgericht na het afronden van het gelijknamig clusterproject en heeft als doel het onderzoek rond ecosysteemdiensten in België te stimuleren. Sinds het einde van het project in 2012, wordt het BEES-netwerk verder ondersteund door het Belgisch Biodiversiteitsplatform en BELSPO via coördinatie van het bestaande netwerk en de uitbouw van een Community of Practice voor ESD. Het netwerk verenigt vertegenwoordigers van de overheid, wetenschappelijke instellingen en maatschappelijke groepen zoals NGO’s en bedrijven, om het maatschappelijk gebruik van ecosysteemdiensten te stimuleren. NARA-T gebruikt dit netwerk om kennis uit te wisselen en bij te dragen aan de implementatie van ESD in een ruimer maatschappelijk kader.

Werkgroep toekomstverkenningen

Binnen het beleidsdomein LNE worden verschillende toekomstverkenningstrajecten voorzien, onder meer als opvolgers voor de Milieu- en Natuurverkenning 2030, en bij de opmaak van de milieubeleidsplanning. Om de ontwikkeling van deze nieuwe toekomstverkenningen te ondersteunen en de afstemming tussen de projecten in de verschillende deeldomeinen te verbeteren, werd een werkgroep opgestart. Deze werkgroep bestaat uit verantwoordelijken van het Milieurapport (MIRA), het Natuurrapport (NARA) en het Milieubeleidsplan (MINA-plan). Binnen het NARA is de samenwerking vooral van belang voor de uitwerking van de scenarioanalyse (NARA-S).

TEEB haalbaarheidsstudie

In 2012 startten het Agentschap voor Natuur en Bos en het INBO een onderzoeksproject op om de haalbaarheid en de toegevoegde waarde van een TEEB-rapport voor Vlaanderen na te gaan en een plan van aanpak voor zo’n project op te stellen. De haalbaarheidsstudie geeft een overzicht van buitenlandse praktijkvoorbeelden en van de kennisnoden en het kennisaanbod rond ESD in Vlaanderen (Van Reeth & Panis, 2013). De bevindingen van het rapport vormen een belangrijke informatiebasis voor het aftoetsen van de visie en de doelstellingen van NARA-T aan wat binnen het beleid, het middenveld en de wetenschappelijke wereld in Vlaanderen leeft rond ecosysteemdiensten. Daarnaast vormt het overzicht van de kenniscentra in Vlaanderen een informatiebron voor de selectie van experts voor het reviewproces van NARA.

Mapping and Assessment of Ecosystems and their Services in Europe (MAES)

Voor de ondersteuning en afstemming van de rapportage aan Europa over ecosysteemdiensten door de lidstaten, werd de MAES-werkgroep opgericht. Deze werkgroep werkt het methodologisch kader uit voor een ecosysteem assessment op Europese schaal. Voor de indeling van ecosysteemdiensten steunt MAES op de CICES-classificatie (Common International Classification of Ecosystem Services). CICES is een hiërarchische indeling van ecosysteemdiensten die voldoende flexibel is om zowel op Europese als op lokale schaal ecosysteemdiensten in kaart te brengen. In het kader van het BEES-project werd een aparte versie (CICES-BE) gemaakt die is aangepast voor de specifieke Belgische situatie (Turkelboom et al., 2013). De MAES-indeling van landgebruiksklassen is gebaseerd op de CORINE land cover indeling, aangepast met informatie uit de EUNIS habitat types (Maes et al., 2013). NARA-T rapporteert zoveel mogelijk conform de indelingen van landgebruiksklassen en ecosysteemdiensten die in het methodologisch kader van MAES worden aangereikt. Op die manier willen we anticiperen op de vraag van de EU om te rapporteren over ESD tegen 2014. Daarnaast stroomt de kennis over conceptuele kaders en assessmentpraktijk, die in NARA wordt opgedaan, ook door naar de MAES-werkgroep via de Belgische vertegenwoordiging in deze werkgroep.

MESEU project

Het MESEU project (Mapping of Ecosystems and their Services in the EU and its Member States) wil een ‘best practice’ handleiding maken ter ondersteuning van de rapportering van de EU lidstaten over de toestand van ecosysteemdiensten tegen eind 2014. Daarbij wordt een overzicht gemaakt van bestaande initiatieven rond het kwantificeren en waarderen van ecosysteemdiensten in de lidstaten. De kwantificerings- en karteringsoefening van NARA-T is een van de gevalstudies die besproken worden.

Ecosystem Services Partnership (ESP)

Het Ecosystem Services Partnership (ESP) is een internationaal netwerk van wetenschappers, beleidsmakers en andere belanghebbenden en wordt gecoördineerd door de Universiteit Wageningen. Via kennis en informatie-uitwisseling, het delen van praktijkervaringen en de coördinatie en afstemming van initiatieven rond ESD, wil het ESP het wetenschappelijk onderzoek over ecosysteemdiensten en de toepassing ervan bevorderen. In de schoot van het ESP werden werkgroepen opgericht om de verschillende facetten van ecosysteemdiensten inhoudelijk uit te werken en te operationaliseren. Het NARA-team is betrokken bij de activiteiten van verschillende van deze werkgroepen en gebruikt het netwerk om de concepten van NARA-T af te toetsen aan internationale kaders rond ESD.

Feedback