Ruigten en zomen

De ruigten en zomen zijn in de natuurtypologie opgemaakt door de WVI. Onder de term ‘ruigte’ wordt hier verstaan: kruidachtige vegetaties waarin bij gebrek aan beheer een sterke strooiselophoping optreedt, waardoor minder forse kruiden (eenjarigen, kleine soorten, rozetplanten, …) het veld ruimen voor forsere, meestal hoogcompetitieve kruiden. Veelal komt een gering aantal soorten tot dominantie. Zomen zijn slechts een speciaal geval van ruigten. Het zijn, in het meest typische geval, ruigten die de overgang vormen van grasland naar bos. Ze bestaan daardoor uit een mix van graslandplanten en bosplanten en meestal een beperkt aantal soorten, dat typisch is voor dit overgangsstadium. Per uitzondering komen zomen ook wel voor op andere plaatsen, maar dan is de floristische samenstelling van bos- en niet-bosplanten indicatief om dit ook een zoom te noemen.

Natuurtypen die onderscheiden worden onder de noemer 'ruigten en zomen' zijn:

  1. Natte ruigten van het moerasspirea-verbond (Filipendulion)
  2. Natte ruigten van het verbond van harig wilgenroosje (Epilobion hirsuti)
  3. Nitrofiele zomen en ruigten van het verbond van look-zonder-look (Galio-Alliarion)
  4. Zomen van kalkrijke bodems: het marjolein-verbond (Trifolion medii)
  5. Zoomvegetaties op kalkarme zandgronden: het Verbond van gladde witbol en havikskruiden (Melampyrion pratensis
Feedback