Pioniersmilieus

Deze biotoop omvat de gemeenschappen waarvan de vegetatie spontaan opschiet op kale bodem. In afwezigheid van een dynamiek die de bodem opnieuw vrijmaakt en de gemeenschappen uit de verdere successie verwijderd, komen deze gemeenschappen slechts gedurende één of enkele jaren voor op een en dezelfde plaats. Een aantal pioniersgemeenschappen wordt reeds beschreven binnen andere biotopen. Het huidige rapport bundelt al die gemeenschappen en vult de ontbrekende aan.

Volgende natuurtypegroepen en natuurtypen worden onderscheiden in pioniersmilieus:

 1. Natuurtypen van watergebonden pioniersmilieus
  • Amfibische vegetaties in voedselarm, zeer zwak gebufferd water met oeverkruid en waterlobelia (Littorellion uniflorae)
  • Amfibische vegetaties in voedselarm, zwak gebufferd water met moerashertshooi en vlottende bies (Hydrocotylo-Baldellion)
  • Vennen van matig zure, voedselarme standplaatsen met naaldwaterbies en gesteeld glaskroos (Eleocharition acicularis)
 2. Natuurtypen van rotsspleten en muren
  • Varen- en mosrijke begroeiingen op stenige ondergrond (Asplenietea trichomanis)
 3. Natuurtypen van tijdelijke milieus gedomineerd door eenjarigen
  • Pioniergemeenschappen met zeekraal (Thero-Salicornion)
  • Kustgebonden vloedmerkvegetaties met stekend loogkruid en zeeraket (Salsolo-Honckenyion peploidis)
  • Inslaggemeenschappen op door storing tijdelijk kale, vochtige bodems met ‘dwergbiezen’, grondster en draadgentiaan (Nanocyperion flavescentis)
  • Pioniergemeenschappen op kale bodem in vochtige, kalkrijke overgangsmilieus met strandduizendguldenkruid en sierlijke vetmuur (Saginion maritimae)
  • Voedselminnende pioniergemeenschappen met waterpeper en ridderzuring (Bidention tripartitae)
  • Akkergemeenschappen (Stellarietea mediae)
 4. Natuurtypen van pioniergemeenschappen gedomineerd door meerjarige rhizoomgeofyten
  • Pioniergemeenschappen met Engels slijkgras (Spartinion anglicae)
  • Embryonale duinen met biestarwegras (Agropyro-Honckenyion peploidis)
  • Natuurtypen van humusarme stuifduinen met helm en duinzwenkgras (Ammophilion arenariae)
 5. Natuurtypen van tredplaatsen en secundaire pionierstypen
  • Antropogene tredplantengemeenschappen op voedselrijke bodems met varkensgras en liggende vetmuur (Polygonion avicularis)
  • Kruidige kapvlaktebegroeiingen met gewoon wilgenroosje en boskruiskruid (Epilobion angustifolii)
 6. Natuurtypen van graslanden met een pionierskarakter
  • Pioniersgraslanden op steen en gruis met vetkruiden en kandelaartje (Alysso-Sedion)
Feedback