OptimalisatieTool haalt shortlist voor Europese Natura 2000 Award

22-05-2014
Brussel
Schelde (foto Yves Adams / Vildaphoto)

De OptimalisatieTool van ANB-INBO-VITO heeft de shortlist gehaald voor één van de vijf Natura 2000 Awards.

Van 163 projecten uit heel Europa haalden er 22 de shortlist in vijf categorieën. De OptimalisatieTool was genomineerd in de categorie “verzoenen van belangen”. Deze nieuwe simulatietool werd gebruikt in het overleg met alle stakeholders om in Vlaanderen nieuwe habitats (gebieden gereserveerd voor planten en dieren) af te bakenen om te voldoen aan de natuurdoelen die Europa aan onze regio oplegt. Deze unieke aanpak heeft er mee toe geleid dat de Vlaamse regering op voorstel van Vlaams minister van Leefmilieu en Natuur Joke Schauvliege 36 Instandhoudingsdoelstellingen heeft goedgekeurd.

Uit de nominatie voor de Natura 2000 award blijkt de waardering in Europa voor de aanpak in Vlaanderen. De winnaar van de award in deze categorie is een ander Vlaams natuurproject, 3watEr.

Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. Het omvat alle gebieden die aangewezen zijn op grond van de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. In het dichtbevolkte Vlaanderen met zijn verspreide bebouwing, intensieve landbouw, dicht wegennet, versnipperde natuur en hoge graad van industrialisering is het niet vanzelfsprekend om 46.000 hectare te vinden, nodig om deze natuurdoelen te realiseren. De habitats moeten zowel ecologisch als socio-economisch zinvol zijn, én beantwoorden aan de Habitatrichtlijn. Bij het  zoeken naar deze nieuwe habitats was een groot aantal stakeholders betrokken: overheden, natuurverenigingen, landbouw, bosbouw, privé-eigenaars, drinkwaterbedrijven, industrie en ondernemingen. Om een optimale spreiding en invulling van de Natura 2000-gebieden in Vlaanderen te berekenen, hebben de onderzoekers het bestaande RuimteModel Vlaanderen van VITO uitgebreid tot de OptimalisatieTool.

De OptimalisatieTool is modelleringsoftware om zo correct mogelijk functies in de ruimte een plek te geven aan de hand van tal van ruimtelijke criteria: fysisch, ecologisch, biologisch, milieutechnisch enz. Zo is het bijvoorbeeld uitgesloten om moerassige habitats te ontwikkelen op droge zandige gronden, of omgekeerd droge heide in natte valleien. Het is ook zinloos om te kleine habitats te creëren omdat de planten- en dierensoorten er niet kunnen overleven. Bovendien is het belangrijk dat doelsoorten niet worden bedreigd omdat een deel van hun habitat wordt vervangen door een ander. Optimaal betekent ook dat aan allerhande randvoorwaarden wordt voldaan die opgelegd worden door bijvoorbeeld EU- en Vlaamse regelgeving of ruimtelijke structuurplannen, alsook aan de wensen van de stakeholders. Precies die mogelijkheid om het model te voeden met specifieke, op het doel en onderwerp toegesneden criteria, maakt de OptimalisatieTool zo bijzonder.

Vlaams minister van Leefmilieu en Natuur Joke Schauvliege: “Goed gereedschap is het halve werk. Deze OptimalisatieTool bewijst dat. Dat we de doelen van 36 speciale beschermingszones hebben kunnen vastleggen, is mede te danken aan de overgave waarmee elke betrokkene aan het jarenlange overleg heeft deelgenomen. De methodiek en haar resultaten werden bovendien door een internationale commissie op hun wetenschappelijke waarde getoetst en goed bevonden.”

Dat ook de stakeholders het uiteindelijke resultaat als correct en eerlijk ervaren, illustreert het grote draagvlak voor deze hervorming.

Meer info over de Natura 2000 Awards vindt u op http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/awards/
De OptimalisatieTool kwam tot stand door een samenwerking tussen het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) en VITO.

Guy Engelen van VITO verduidelijkt: “De ruimtelijk-expliciete OptimalisatieTool maakt gebruik van het unieke en uitzonderlijk gedetailleerde (op 1 hectare) RuimteModel Vlaanderen dat ook al in tal van andere opdrachten voor overheden leidde tot nieuwe inzichten in de complexe dynamiek van het ruimtegebruik in Vlaanderen”.

“Voor het INBO lag de uitdaging erin om de complexiteit van ecologie, lopend beleid, vereisten van de Europese Habitatrichtlijn en socio-economische wensen op transparante en correcte wijze te vatten”, aldus Maarten Hens van INBO.

Marleen Evenepoel, administrateur-generaal van het ANB leidde het stakeholderoverleg: “Door de actieve participatie van de doelgroepen werd aan alle eisen maximaal tegemoet gekomen. Iedere sector kon zijn wensen inbrengen, waarop het model op een transparante manier optimale oplossingen genereerde. Deze manier van werken is nooit gezien voor Vlaanderen, en werd waarschijnlijk ook in geen andere Europese lidstaat gehanteerd.”

Persinfo 
Guy Engelen Projectverantwoordelijke VITO Tel. +32 14 33 67 37 GSM +32 479 75 89 78 guy.engelen@vito.be Maarten Hens Projectverantwoordelijke INBO Tel. +32 2 525 02 56 GSM +32 499 54 26 51 maarten.hens@inbo.be Marie-Laure Vanwanseele Woordvoerder ANB Tel. + 32 2 553 81 32 GSM +32 499 86 51 58 marielaure.vanwanseele@lne.vlaanderen.be
Feedback