Libellen van België in kaart gebracht

22-09-2006
Brussel
Vuurlibel (foto Jeroen Mentens / Vildaphoto)

Zopas is het boek ‘Libellen van België: verspreiding – evolutie – habitats’ verschenen, een uitgave van de libellenwerkgroep Gomphus in samenwerking met het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO). Het is een atlas van bijna 400 pagina’s, waarin je kan zien welke libellen op welke plaatsen te vinden zijn in ons land. Daarnaast bevat het werk ook algemene informatie over libellen.

Het boek kwam tot stand met de hulp van honderden vrijwilligers. Zij noteerden waar zij libellen zagen en zo werden meer dan 65 000 waarnemingen verzameld. De waarnemingen gaan terug tot 1820 maar de meeste gegevens werden verzameld tussen 1990 en 2000.

In België komen 69 libellensoorten voor. In Vlaanderen is 26% daarvan bedreigd, in Wallonië zelfs 45%. Libellen, die vooral in voedselarme tot matig voedselrijke milieus leven, zijn het meest bedreigd.

Soorten uit Zuid-Europa die hier vroeger zeldzaam waren, zoals de vuurlibel en de zwervende heidelibel, rukken op naar het noorden. Zij zijn hier nu veel vaker te zien, waarschijnlijk omwille van de opwarming van het klimaat.

Een andere opvallende trend is dat een aantal soorten, die stelselmatig achteruitgingen sinds 1900, het vanaf de jaren ’80 weer goed beginnen te doen. Een voorbeeld hiervan is de weidebeekjuffer. Zij komt voor in beken en rivieren en haar terugkeer kan erop wijzen dat de waterkwaliteit aan het verbeteren is.

Het boek beschrijft alle libellen die in België te vinden zijn, met verspreidingskaartjes en foto’s. Daarnaast vind je ook algemene informatie over libellen. Ecologie, gedrag, habitats en Rode Lijsten komen aan bod. Rode Lijsten geven aan in welke mate een soort bedreigd is. Er wordt ook een woordje uitleg gegeven over de geschiedenis van het libellenonderzoek in België en over de organisatie van het atlasproject.

Persinfo 
Geert De Knijf, 0476/40.34.54, geert.deknijf@inbo.be
Feedback