Onze medewerkers zijn allen bereikbaar op hun mobiel nummer.

INBO wint prijs goede praktijk op conferentie over de kwaliteit van de overheidsdiensten van Vlaanderen

17-02-2009
Brussel

Op maandag 16 februari ontvingen de leden van het team Natuurrapportering van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) in het Vlaams Parlement de Spitsprijs 2009. De Spitsprijs gaat om de twee jaar op zoek naar innoverende, creatieve en baanbrekende projecten in de Vlaamse overheid. Met de “Natuursimulator Vlaanderen: Scenario’s voor 2030” ontwikkelde het INBO een rekenmodel dat beschrijft hoe de natuur er in de toekomst uit kan zien als gevolg van beleidskeuzes, socio-economische evoluties en milieuveranderingen. Het resultaat van al dat rekenwerk - het Scenariorapport 2009 - zal op het einde van het jaar aan de bevoegde minister overhandigd worden.

De Natuursimulator wil Vlaanderen in 2030 zo omvattend mogelijk simuleren, dus niet alleen de natuur - het traditionele werkterrein van het INBO-, maar ook de industrie, de bevolking, het klimaat, enzovoort. Met de simulator werden plausibele en realistische scenario’s doorgerekend, waarbij verschillende beleidsstrategieën bij gelijke budgetten vergeleken worden. De simulator biedt zo de Vlaamse beleidsmakers een instrument om het giswerk uit het lange termijn denken te elimineren. Zo krijg je transparante beleidsopties, iets waar iedereen beter van wordt.

"Samen met de evaluatie van de instrumenten van natuurbeleid (samenwerking en aankoop), zal deze scenario-oefening ons dus in staat stellen om het optimale natuurbeleid uit te tekenen voor het komende decennium," aldus Vlaams minister van natuur Hilde Crevits.

Projectleider Myriam Dumortier verklaart: “Zo een benadering staat ver af van de traditionele natuurrapportering van ons team, en we hebben al snel beseft dat we de expertise van partners nodig zouden hebben. Het INBO is er in geslaagd een veelheid aan expertise te bundelen binnen en buiten de Vlaamse overheid.”

Het Departement Landbouw en Visserij stapte graag in het project omdat “het een uitstekende gelegenheid bood om te verkennen waar en hoe de landbouw kan bijdragen tot het realiseren van de Vlaamse en Europese natuurdoelen in Vlaanderen” (Dirk Van Gijseghem, Afdeling Monitoring en Studie). Daarnaast werden ook partnerships aangegaan met het team Milieurapportering van de Vlaamse Milieumaatschappij (milieuscenario’s) en met het Federaal Planbureau (socio-economische prognoses). Het KMI, KNMI en de KU Leuven stonden in voor de klimaatscenario’s. Een heel bijzondere partner was de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO). Hun ‘RuimteModel’, ontwikkeld voor het Ministerie van Ruimtelijke Ordening, probeert de toekomstige ruimtebehoeften van de Vlaamse samenleving en haar economische activiteit een optimale plaats te geven in functie van beleidskeuzes, autonome evoluties en fysische geschiktheden. Guy Engelen coördineerde voor VITO de bijdrage aan de simulator: “Het project brengt de toekomstige natuur in zijn integrale ruimtelijke context gedetailleerd in kaart. Dat is uniek. Dat is ook zo voor de samenwerking INBO-VITO en alle andere betrokken instanties, op het vlak van technologische know-how, data-
uitwisseling en ontwikkeling van beleidsscenario’s. Het is een uitstekend voorbeeld van een goede samenwerking binnen de Vlaamse overheid”.

Myriam Dumortier beaamt: “Door in breed partnership en oplossingsgericht paden voor de toekomst te verkennen, hebben we niet alleen grenzen verlegd, maar ook een aantal kloven overbrugd.” Zo kunnen we met de simulator bijvoorbeeld gedetailleerd nagaan hoe gevoelig keuzen van het natuurbeleid zijn aan beleidsexterne factoren als demografische ontwikkeling, klimaatverandering of het landbouwbeleid.”

Spitsprijs

Creativiteit en innoveren zijn belangrijk om klaar te zijn voor de kansen en uitdagingen van morgen en overmorgen. Ook binnen de overheid. In de beleidsbrieven van de meeste ministers komt dit trouwens aan bod.

Innoveren is geen afzonderlijk thema op de agenda. Werken aan vernieuwingen of verbeteringen in de dienstverlening voor onze klanten, of op het vlak van de interne organisatie, krijgt gestalte in de dagelijkse praktijk. Door creatief en innovatief om te gaan met de beschikbare middelen kunnen we het hoofd bieden aan nieuwe uitdagingen.
Minister Bourgeois stelde zijn beleidsnota Bestuurzaken 2004-2009 een beroep te willen doen op de creativiteit die zich bij de medewerkers bevindt. “Het is de ambtenaar aan de basis die vaak het best geplaatst is om te weten waar veranderingen en verbeteringen mogelijk of wenselijk zijn.”

Daarom werd er een innovatieprijs in het leven geroepen voor de Vlaamse overheid. Door het belonen van goede praktijken, willen we de innovatiekracht in onze organisatie versterken. Door concrete projecten zichtbaar te maken, krijgen de vernieuwers in onze organisatie een duwtje in de rug. Tegelijkertijd creëren we de mogelijkheid om van elkaar te leren. En zo kan, vanuit de praktijk, een innovatieve cultuur gevoed worden. Vlaanderen is volop in beweging. “Vlaanderen in Actie” is een ambitieus toekomstplan, dat Vlaanderen tegen 2020 bij de vijf Europese topregio’s moet doen behoren. Om het gezamenlijk actieplan voor Vlaanderen - geformaliseerd in het Pact 2020- te realiseren, is een slagkrachtige overheid nodig.

Een flexibele en goed functionerende overheid is essentieel om de welvaart en het welzijn in Vlaanderen te garanderen.

Persinfo 
Koen Van Muylem, woordvoerder INBO, 0473 814 928 en Maarten Hens, Team Natuurrapportering, 0499 54 26 51
Feedback