INBO bundelt kennis over Europees beschermde natuur in Vlaanderen en de Noordzee

29-06-2007
Brussel
cover boek

 

Addendum 2017: dit boek is niet meer beschikbaar in gedrukte vorm. U kan het bekijken als database op de site van Ecopedia, of u kan de PDF downloaden.

----

Het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) bracht een fraai geïllustreerd naslagwerk uit over de natuur in Vlaanderen die beschermd is door de Europese Habitat- en Vogelrichtlijn. Zo wil het INBO de actieve bescherming van habitattypen en soorten met wetenschappelijke kennis ondersteunen en het draagvlak bij het publiek verhogen.

Er wacht Vlaanderen nog een grote uitdaging om aan de Europese regelgeving inzake natuurbeleid te voldoen. Het INBO wil met dit boek richting geven om de toestand van de natuur in Vlaanderen te verbeteren.

Het boek wordt vandaag voorgesteld en is te koop in de boekhandel.

Het Europese natuurbeleid is voornamelijk gestoeld op de Vogel- en Habitatrichtlijn. In uitvoering hiervan zijn er in alle Europese landen de voorbije jaren beschermde natuurgebieden afgebakend: de “Speciale Beschermingszones”. Samen vormen ze het zogenaamde “Natura2000-netwerk”.

In Vlaanderen en het Belgisch deel van de Noordzee gaat het om 205.000 ha van onze top- natuurgebieden, met gekende maar ook minder gekende namen. De gebieden zijn gekozen omdat er specifieke habitattypen, planten en dieren aanwezig zijn, die door Europa van “communautair” belang worden geacht. Elke lidstaat moet ervoor zorgen dat de habitat- en leefgebieden duurzaam behouden blijven of desnoods hersteld worden. Via de Europese richtlijnen genieten daar bovenop nog een hele reeks diersoorten in Vlaanderen en de Noordzee een strikte wettelijke bescherming, zonder dat hiervoor Speciale Beschermingszones moeten worden aangewezen.

Om het draagvlak bij het publiek te verhogen en om de actieve bescherming en het herstel van habitattypen en soorten met wetenschappelijke kennis te ondersteunen, bracht het INBO een informatief boek en naslagwerk uit. Daarin wordt ingegaan op:

  • een algemene beschrijving van 49 habitattypen en 58 soorten van de Habitatrichtlijn en 94 soorten van de Vogelrichtlijn
  • hun ecologische vereisten naar milieukwaliteit en beheer
  • hun verspreiding in Vlaanderen en Belgisch deel van de Noordzee
  • hun bedreigingen: de meest voorkomende bedreigingen vinden hun oorsprong in versnippering, vermesting, verdroging, verzuring, verstoring en ongepast beheer tengevolge van gewijzigd landgebruik.
  • De gewenste maatregelen voor instandhouding en herstel: hier wordt vermeld wat nodig is om tot een “gunstige staat van instandhouding” te kunnen komen.

Uit recente analysen van het INBO, in functie van de verplichte rapportering naar Europa, blijkt dat de meeste habitattypen en soorten die in Vlaanderen door de Europese regelgeving beschermd zijn, zich in een ongunstige “staat van instandhouding” bevinden. Dit vormt een sterk signaal naar het beleid dat er maatregelen nodig zijn om aan deze ongunstige toestand te verhelpen. Deze maatregelen hebben vooral betrekking op het ruimtelijke ordeningsbeleid, het aankoopbeleid en de inrichting en het beheer van onze natuurgebieden in afstemming met eventuele andere gebruiksfuncties. Daarnaast is responsabilisering en sensibilisatie nodig van personen en instanties die voor het beheer van de verschillende Speciale Beschermingszones een verantwoordelijkheid dragen.

Het INBO wil met de wetenschappelijke kennis die in het boek is bijeengebracht richting geven om de toestand van de natuur in Vlaanderen te verbeteren, zodat bij de volgende rapportering naar Europa over 6 jaar een positiever bilan kan worden voorgelegd.

Het boek ‘Europees beschermde natuur in Vlaanderen en het Belgisch deel van de Noordzee. Habitattypen – Dier- en plantensoorten.’ richt zich tot alle personen en instanties die betrokken zijn bij het beheer en gebruik van de Europees beschermde natuur in Vlaanderen en de Noordzee. Het is met fraaie foto’s geïllustreerd en toont de enorme verscheidenheid van onze mooiste natuurplekjes. Het boek vormt een mijlpaal voor de omgang met natuur in onze open ruimte.

Decleer,K. (red.) (2007). Europees beschermde natuur in Vlaanderen en het Belgisch deel van de Noordzee. Habitattypen – Dier- en plantensoorten. Mededelingen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek INBO.M.2007.01, Brussel, 584 p. ISBN 978-90-403-0267-1.

Dankwoord

Het boek kwam tot stand met de financiële steun van het Agentschap voor Natuur en Bos. Verschillende auteurs en talrijke externe experten werkten mee aan de inhoud van het boek, o.a. vanuit de Nationale Plantentuin en het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen. Een aantal natuurstudiewerkgroepen van vrijwilligersorganisaties zoals Natuurpunt vzw hebben kennis aangereikt over de actuele verspreiding van soorten in Vlaanderen. Talrijke natuurfotografen stonden bereidwillig foto’s af voor het boek. De vorige Vlaamse Minister bevoegd voor Leefmilieu schreef een Woord Vooraf waarin alvast de wil wordt geformuleerd om de verplichtingen die voortvloeien uit de Europese Habitat- en Vogelrichtlijn ernstig te nemen.

 

Persinfo 
Koen Van Muylem, koen.vanmuylem@inbo.be
Feedback