Een derde van de Europese bossen gaat erop achteruit

20-06-2011
Hamburg, Brussel
FutMon logo

Morgen worden in het International Auditorium in Brussel de slotconclusies geformuleerd van het Europese onderzoeksproject FutMon, het grootste LIFE+ project, over de gezondheid van de bossen in Europa. Het project heeft de voorbije twee en een half jaar met een budget van 16 miljoen euro het bestaande bossenmonitoringsysteem hertekend. Het Europese bosvitaliteitsmeetnet omvat nu 5500 inventarisatieproefvlakken en 300 intensieve monitoringsites in bossen van Noord-Lapland tot Zuid- Sicilië. In Vlaanderen staat het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek in voor de opvolging van de gezondheidstoestand van de bossen.

“Dit onderzoek levert ons belangrijke gegevens over de klimaatverandering en hoe bossen erop reageren”, zegt Martin Lorenz van het vTI in Hamburg, de projectleider. “Het levert ons ook de nodige gegevens over andere belangrijke milieuthema’s zoals de stikstofdepositie, de biodiversiteit, de koolstofopslag en de groei van onze bossen en de toenemende vraag naar bioenergie.”

Uit het FutMon project blijkt onder andere:

  • Bossen lijden onder de steeds meer frequente zomerhitte en -droogte van de laatste 10 jaar in Centraal Europa. De cijfers tonen aan dat de gezondheid van de bomen er afneemt. Twee derden van de bossen in Europa is stabiel gebleven, maar één derde is erop achteruit gegaan. In het Vlaamse Gewest is de bosgezondheidstoestand gedurende de voorbije 10 jaren in het algemeen verbeterd. Maar deze verbetering geldt niet voor alle boomsoorten. Zowel in Vlaanderen als in Europa is de zomereik de boomsoort met het hoogste aandeel beschadigde bomen. De grove den is één van de weinige boomsoorten waarvan de gezondheidstoestand zowel in Europa als in Vlaanderen de afgelopen 15 jaar verbeterde.
  • In ongeveer de helft van de bossen wordt de kritische last voor stikstof nog steeds overschreden en veroorzaakt dit verzuring en vermesting van de bodem. De gegevens tonen de uitspoeling van nitraat naar het grondwater aan en illustreren de impact van de stikstofdepositie op de vegetatie en het voorkomen van korstmossen. Hoewel de depositie van stikstof op onze bossen de laatste decennia is afgenomen, behoort Vlaanderen nog steeds tot de regio’s met de hoogste stikstofdeposities in Europa. De depositie ligt momenteel nog ver boven de langetermijndoelstelling van 1660 Zeq/ha/jaar die tegen 2030 zou moeten gehaald worden. Hierdoor blijft ook de uitspoeling van stikstof naar het bodemwater hoog, wat gevaar inhoudt voor overschrijding van de drinkwaternorm. Extra maatregelen voor de reductie van de stikstofuitstoot zijn dus noodzakelijk.
  • Bossen verzachten de gevolgen van de klimaatwijziging. Koolstofopname door bossen staat in voor ongeveer 10% van alle emissies. Stikstofdepositie stimuleert de groei van bomen en dus ook op de opname van koolstof, maar dat kan niet blijven duren omdat de groei van de bossen niet kan blijven toenemen. Europese groeimodellen hebben monitoringgegevens van programma’s als FutMon nodig om deze effecten in kaart te brengen.

Precieze en actuele informatie is van het allergrootste belang om een duurzaam behoud en beheer van de Europese bossen mogelijk te maken. Dr. Lorenz benadrukt dan ook het belang van de voortzetting van de financiering van het project onder LIFE+: “Eens het monitoringsysteem ontworpen en geïnstalleerd is, moet men ermee doorgaan.”

Achtergrond

Uniforme bossenmonitoring begon 25 jaar geleden onder toezicht van de EU en het ICP Forests programma van de VN. Onder FutMon werden nieuwe onderzoeksmethodes ontwikkeld en geïmplementeerd op 300 plaatsen. Het bosvitaliteitsmeetnet is in de meeste regio’s verbonden aan bestaande nationale bosinventarisaties om de kosten te dekken en data ruimer beschikbaar te maken. Ongeveer 200 experts uit verschillende EU lidstaten werkten mee aan het project. De gegevens van FutMon worden centraal bewaard in het World Forestry Institute in Hamburg en het Joint Research Centre van de EU. Ze zijn beschikbaar op verzoek voor wetenschappelijk onderzoek.

Persinfo 
Voor Vlaanderen: Koen Van Muylem, woordvoerder Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, tel +32 473 814 928 | internationaal: Dr. Martin Lorenz - projectleider, martin.lorenz@vti.bund.de, tel: +49-40-73962-140 | http://www.futmon.org -- http://www.icp-forests.org -- http://www.vti.bund.de
Feedback