Boommarter krijgt zender om

15-05-2007
Brussel
Boommarter (foto Yves Adams / Vildaphoto)

Op woensdag 16 mei plaatsen onderzoekers van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) een zender bij een boommarter. Dit zeldzame dier was enkele dagen geleden aangereden en overgebracht naar het Opvangcentrum voor vogels en wilde dieren (VOC) in Brasschaat. Het dier is goed hersteld en zal terug worden vrijgelaten, met een zender om. Hiermee zullen de onderzoekers van het INBO doen en laten van het dier volgen.

Op 9 mei is ’s nachts een aangereden boommarter gevonden in de omgeving van de Kalmthoutse heide. Het dier werd overgebracht naar het Opvangcentrum voor vogels en wilde dieren (VOC) van Brasschaat, waar het door de dierenarts werd verzorgd. De verwondingen bleken goed mee te vallen, zodat de boommarter weer in zijn leefgebied kan worden vrijgelaten.

Het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) maakt van de gelegenheid gebruik om de boommarter een halsbandzendertje om te doen, zodat zijn doen en laten dag en nacht vanop afstand kan worden gevolgd. Op die manier willen we meer inzicht verwerven in zijn dagdagelijkse terreingebruik: territoriumgrootte, dagrustplaatsen, favoriete foerageergebieden. Op basis van deze kennis kan het INBO dan advies geven over natuur- en landschapsbeheer, opdat boommarters zich opnieuw zouden kunnen vestigen in levenskrachtige populaties. Ook vanuit Europa wordt, via de Habitatrichtlijn, aandacht gevraagd voor de soort.

Met behulp van een netwerk van vrijwillige medewerkers die verkeersslachtoffers inzamelen – waaronder ook de VOC’s – heeft het INBO sinds 1998 zowat 1500 bunzings, 560 steenmarters en 350 dassen uit Vlaanderen onderzocht. Tot nu toe werden er maar 8 boommarters binnengebracht.

Via het registreren en verzamelen van verkeersslachtoffers krijgen we informatie over het voorkomen van deze soorten. We kunnen de dieren ook juist determineren en verder onderzoeken door een autopsie uit te voeren en stalen te nemen.

Boommarters zijn heel zeldzaam in Vlaanderen. Zij lijken zeer goed op de veel algemenere steenmarter en worden er vaak mee verwisseld.

Het INBO onderzoekt al jaren de ecologie en verspreiding van marterachtigen. Deze roofdieren leven erg verborgen. Vanuit hun positie als ‘top van de voedselpiramide’ zijn hun aantallen eerder laag en hebben zij grote individuele leefgebieden. Hierdoor sneuvelen vele dieren als verkeersslachtoffer op de weg.

Ongetwijfeld zijn boommarters ooit vrij algemeen geweest, in de periode vóór de grote historische ontbossingen van zowat twee eeuwen geleden. Sindsdien leek de soort zo goed als verdwenen uit het relatief bosarme Vlaanderen. Het INBO-onderzoek kon echter definitief uitsluitsel geven over het effectieve voorkomen van boommarters in enkele regio’s, zoals de Kalmthoutse heide. De vondst van het aangereden dier bevestigt dit nogmaals.

Persinfo 
Koen Van Den Berge, koen.vandenberge@inbo.be
Feedback