Paling blijft bedreigd ondanks 10 jaar Europese bescherming (NB 05-18)

De paling is een van de meest bedreigde vissoorten in Europa en staat op de IUCN Rode Lijst als “kritisch bedreigd”. In 2007 vaardigde Europa de Palingverordening uit om de bedreigde palingpopulatie te behouden en te herstellen. Tien jaar later blijkt dat het beoogde herstel uitgebleven is. Zowel Vlaanderen als Europa zullen een versnelling hoger moeten schakelen.

De voornaamste bedreigingen voor de paling in Vlaanderen zijn:

  • migratiebarrières: glasaal (zeer jonge paling) wordt gehinderd bij de landinwaartse trek  door de vele sluizencomplexen aan de kust; bij de trek van de zilverpaling naar zee hinderen stuwen, dammen en vooral pompgemalen de volwassen paling.
  • vervuiling: de Vlaamse rivierbodems zijn nog steeds zwaar vervuild en de paling neemt deze gifstoffen op in zijn vet en verzwakt.
  • parasieten: 90 % van de palingpopulatie is besmet met een parasiet die de conditie verzwakt.

 

De genomen herstelmaatregelen (wettelijke bescherming, glasaalbepoting, wegwerken van migratieknelpunten en verbeteren van de milieukwaliteit) leidden tot op heden niet tot een fundamentele verbetering van de toestand. Er komen weinig nieuwe generaties palingen en de globale aantallen blijven laag. Palingen worden nog steeds beschadigd of gedood door turbines en pompen. En al is het bewezen dat dit zeer ongezond is, de paling belandt in Vlaanderen ook nog vaak op het bord van de hengelaar.

Jeroen Van Wichelen

meer lezen? Kan Vlaanderen het tij nog keren voor de Paling? Effecten van tien jaar Europese bescherming op het voortbestaan van de Paling in Vlaanderen. / Van Wichelen, Jeroen; Belpaire, Claude; Buysse, David; Baeyens, Raf; Verhelst, Pieter-Jan; Vergeynst, Jenna; Pauwels, Ine; Van Thuyne, Gerlinde; De Meyer, Jens; Stevens, Maarten; Mouton, Ans; Vlietinck, Kristof; Coeck, Johan. In: Natuur.focus, Vol. 17, Nr. 1, 16.03.2018, blz. 4-10.

Feedback