Databanken

Het INBO hanteert een opendatabeleid

>>Overzicht van de door het INBO ter beschikking gestelde datasets.

Het INBO beheert en/of ondersteunt verschillende databanken en interactieve toepassingen:

 • INBOVEG: INBOVEG staat zowel voor het softwarepakket voor de invoer en het beheer van vegetatieopnamen, als voor de 'Vlaamse databank vegetatieopnamen'.  
 • Broedvogeldatabank: Dit is de databank van de broedvogels en omvat de Algemene en Bijzondere broedvogelprojecten Vlaanderen (ABV en BBV). Bovendien zijn de soortenfiches (verspreidingskaarten, aantallenkaarten, dichtheidskaarten en trendgrafieken) van de Vlaamse broedvogelatlas ook raadpleegbaar.
 • Vlinderdatabank: Dit is de Vlinders webapplicatie waar iedereen zich kan registreren om online waarnemingen in te voeren. De gegevens zullen gebruikt worden voor het maken van een nieuwe verspreidingsatlas van de dagvlinders in Vlaanderen. Dit project is een samenwerking tussen het INBO en de Vlinderwerkgroep van Natuurpunt.
 • Floradatabank: Florabank is de databank met verspreidingsgegevens en soortkenmerken van de wilde planten in Vlaanderen. Via de Florabank worden deze gegevens beheerd en ter beschikking gesteld.
 • Vis Informatie Systeem: Het Vis Informatie Systeem (VIS) is een interactieve databank waarin we zo veel mogelijk gegevens over vissen, visbestanden, vispolluenten, visindexen en herbepotingen in Vlaanderen verzamelen en ter beschikking stellen.
 • Vismigratie: De webapplicatie van de geïnventariseerde vismigratie knelpunten geeft een overzicht van de knelpunten op de waterlopen prioritair voor vismigratie en beschrijft hiervoor o.a. de geografische situering, een gedetailleerde beschrijving, de saneringsprioriteit en de saneringstoestand van de knelpunten.
 • Watervogels: De vernieuwde Watervogeldatabank is de online invoermodule voor de midmaandelijkse watervogeltellingen. Deze databank is toegankelijk voor de 400 vaste medewerkers aan het project.
 • Wildbeheer: Indien u lid bent van een erkende WBE kan u de wildbeheerdatabank online raadplegen. Opgelet, u zal enkel toegang krijgen tot de data van uw WBE. Om toegang te krijgen hebt u een account en paswoord nodig. Vraag ze aan bij Jim Casaer.
 • Watina: WATINA staat voor “WATer In NAtuur” en is een databank voor hydrologische monitoring in natuurgebieden. In deze online databank kunnen gegevens over waterstanden en de chemische samenstelling van water / grondwater in natuurgebieden ingevoerd en opgevraagd worden.
 • FlaWet (Flanders Wetland Sites): brengt gegevens samen over de standplaatscondities (grondwater en bodem) en over de vegetatie (type en samenstelling) voor bijna 850 referentiesites uit watergebonden gebieden in Vlaanderen. Wie deze database wil raaplegen kan contact opnemen met Piet De Becker.
 • De Vlaamse Risicoatlas vogels/vleermuizen - windturbines geeft aan welke de risicogebieden zijn wat betreft de aanwezigheid van vogels voor de plaatsing van windturbines in Vlaanderen.
 • Ecosysteemdiensten Vlaanderen: op de interactieve kaart Ecosysteemdiensten Vlaanderen kan u vraag, aanbod en waardering van 16 ecosysteemdiensten in Vlaanderen bekijken.
 • Geoloket Ecotoopkwetsbaarheid
  Op dit geoloket kan je de nieuwe versie van de ecotoopkwetsbaarheidskaarten van Vlaanderen raadplegen. De kaarten tonen de kwetsbaarheid van ecotopen voor de milieudrukken verdroging, eutrofiëring en verzuring. Het INBO ontwikkelde deze kaarten als een pragmatisch instrument om de mogelijke effecten van plannen, projecten of infrastructuurwerken op ecotopen te signaleren.
Feedback