Databanken en Apps

Het INBO hanteert een opendatabeleid en een openaccess-beleid.

>>Overzicht van de door het INBO ter beschikking gestelde datasets.

Het INBO beheert en/of ondersteunt verschillende databanken en interactieve toepassingen:

 • Meetnetten.be: De Vlaamse overheid wil door middel van meetnetten kwaliteitsvolle informatie verzamelen over een aantal prioritaire plant- en diersoorten. Dat zijn soorten waarover Vlaanderen moet rapporteren aan Europa in het kader van de Habitat- en Vogelrichtlijn, maar ook andere soorten die van belang zijn voor het Vlaamse natuurbeleid. In een meetnet worden gegevens ingezameld volgens een strikt vastgelegde methodiek. De te bezoeken locaties liggen vast. Meetnetten.be is de webtool voor de planning en opvolging van dit veldwerk en voor de invoer van de veldgegevens op een laagdrempelige en efficiënte manier.
   
 • Grofwild: Met deze webapplicatie kunt u de afschotgegevens voor elk van de vier bejaagde grofwildsoorten binnen het Vlaams gewest van de laatste jaren raadplegen. De bron voor deze gegevens wordt gevormd door het E-loket van het Agentschap voor Natuur en Bos gecombineerd met door het INBO uitgevoerde metingen op ingezamelde stalen (onderkaken en baarmoeders).
 • Watervlakken: Watervlakken is een gegeorefereerd digitaal bestand van stilstaande oppervlaktewateren in Vlaanderen. Dit bestand met meer dan 86 000 polygonen geeft niet enkel hun precieze ligging en omtrek, maar biedt ook de mogelijkheid om bestaande en nieuwe informatie over bijna elk stilstaand water ondubbelzinnig te situeren en in onderling verband te brengen. U kan de dataset Watervlakken - versie 1.0 raadplegen via Geopunt.
 • INBOVEG: INBOVEG staat zowel voor het softwarepakket voor de invoer en het beheer van vegetatieopnamen, als voor de 'Vlaamse databank vegetatieopnamen'.  
 • Floradatabank: Florabank is de databank met verspreidingsgegevens en soortkenmerken van de wilde planten in Vlaanderen. Via de Florabank worden deze gegevens beheerd en ter beschikking gesteld.
 • Vis Informatie Systeem: Het Vis Informatie Systeem (VIS) is een interactieve databank waarin we zo veel mogelijk gegevens over vissen, visbestanden, vispolluenten, visindexen en herbepotingen in Vlaanderen verzamelen en ter beschikking stellen.
 • Vismigratie: De webapplicatie van de geïnventariseerde vismigratie knelpunten geeft een overzicht van de knelpunten op de waterlopen prioritair voor vismigratie en beschrijft hiervoor o.a. de geografische situering, een gedetailleerde beschrijving, de saneringsprioriteit en de saneringstoestand van de knelpunten.
 • Overwinterende watervogels in Vlaanderen: De vernieuwde Watervogeldatabank is de online invoermodule voor de midmaandelijkse watervogeltellingen. Deze databank is toegankelijk voor de 400 vaste medewerkers aan het project.
 • Watina: WATINA staat voor “WATer In NAtuur” en is een databank voor hydrologische monitoring in natuurgebieden. In deze online databank kunnen gegevens over waterstanden en de chemische samenstelling van water / grondwater in natuurgebieden ingevoerd en opgevraagd worden.
 • FlaWet (Flanders Wetland Sites): brengt gegevens samen over de standplaatscondities (grondwater en bodem) en over de vegetatie (type en samenstelling) voor bijna 850 referentiesites uit watergebonden gebieden in Vlaanderen. Wie deze database wil raaplegen kan contact opnemen met Piet De Becker.
 • De Vlaamse Risicoatlas vogels/vleermuizen - windturbines geeft aan welke de risicogebieden zijn wat betreft de aanwezigheid van vogels voor de plaatsing van windturbines in Vlaanderen.
 • Ecosysteemdiensten Vlaanderen: op de interactieve kaart Ecosysteemdiensten Vlaanderen kan u vraag, aanbod en waardering van 16 ecosysteemdiensten in Vlaanderen bekijken.
 • Geoloket Ecotoopkwetsbaarheid: Op dit geoloket kan je de nieuwe versie van de ecotoopkwetsbaarheidskaarten van Vlaanderen raadplegen. De kaarten tonen de kwetsbaarheid van ecotopen voor de milieudrukken verdroging, eutrofiëring en verzuring. Het INBO ontwikkelde deze kaarten als een pragmatisch instrument om de mogelijke effecten van plannen, projecten of infrastructuurwerken op ecotopen te signaleren.

>> Vindt u niet wat u zocht?

Feedback