De kantoren van het INBO zijn gesloten, maar onze medewerkers zijn bereikbaar op hun mobiel nummer.
De 17de "Characeen Tagung" die op 6-7 juni 2020 in Mol zou doorgaan, werd afgelast en verplaatst naar volgend jaar.

Over het Natuurrapport

Decretale opdracht

Volgens het Natuurdecreet moet het INBO op geregelde tijdstippen rapporteren over

  1. de toestand van de natuur in Vlaanderen en daarbij ook
  2. trends en toekomstverwachtingen analyseren, en
  3. het voorbije beleid m.b.t. natuurbehoud evalueren.

De doelstelling van het natuurrapport is het leveren van informatie over “de toestand van de natuur” in een vorm die toelaat de kwaliteit van natuur- en milieubeleid te optimaliseren.

Missie

De missie van de natuurrapportage is op schaal Vlaanderen op permanente basis informatie te integreren, te verwerken en beschikbaar te stellen over de toestand van de natuur en het beleid terzake, met als doelstelling:

  • beleidsmakers te informeren waar vooruitgang wordt gerealiseerd en waar bijkomende inspanningen nodig zijn;
  • beleidsuitvoerders en andere betrokkenen door informatieverstrekking helpen de doelstellingen inzake biodiversiteit te realiseren;
  • kennisleemten inzake de toestand van de natuur in kaart te brengen;
  • maatschappelijke en politieke bewustwording inzake de toestand van de natuur te versterken.

De gebruikers

Vermits het natuurrapport trends beschrijft, problemen aangeeft en beleidsinitiatieven evalueert, fungeert het als een belangrijk wetenschappelijk instrument om het Vlaamse en Internationale milieu- en natuurbeleid te evalueren en ondersteunen.
Het natuurrapport kan ook gebruikt worden door regionale en lokale verenigingen die zich bezig houden met natuurbeheer, personen en verenigingen die direct of indirect de toestand van de natuur beïnvloeden (landbouwers, vissers, boseigenaars, ...), of die betrokken zijn bij de educatie (leraars, natuurgidsen, …).

Team Natuurrapportering

Feedback