Toggle menu

Teams

Klik op de groep voor meer info.

foto van bodemstalen

Analytisch laboratorium

Het analytisch laboratorium begeleidt onderzoekers bij het nemen en analyseren van monsters, zowel routinemetingen als gespecialiseerd werk.
Meer info
Foto Onderzoeksgroep Aquatisch Beheer

Aquatisch beheer

Het team Aquatisch beheer concentreert zich op habitatherstel en herstel van de longitudinale en laterale connectiviteit in beken en rivieren in functie van behoud en herstel van waterfauna en -flora.
Meer info

Bibliotheek & informatiebeheer

Het team ‘bibliotheek en informatiebeheer’ zorgt ervoor dat de onderzoekers voorzien worden van de nodige bronnen- digitaal en analoog- om hun projecten maximaal te kunnen onderbouwen met literatuurgegevens en om over zoveel mogelijk gerichte informatie te kunnen beschikken.
Meer info
Foto wetenschapondersteunende diensten

Biometrie, methodologie en kwaliteitszorg

Het team Biometrie, Methodologie en Kwaliteitszorg begeleidt en ondersteunt de wetenschappers bij hun onderzoek, methodologisch en praktisch.
Meer info
Foto Onderzoeksgroep Biotoopmonitoring

Biotoopdiversiteit

Het team Biotoopdiversiteit volgt de toestand van populaties, soorten en ecosystemen binnen en buiten beschermde gebieden op, opdat de bijdrage van het gebiedsgericht beleidsinstrumentarium tot het behoud, herstel en ontwikkeling van de biodiversiteit kan worden bepaald en eventueel vergroot.
Meer info

Bosecologie en -beheer

Team bosecologie en -beheer
Meer info
Foto bij stafdienst

Communicatie & planning

Het team Communicatie & planning staat in voor de in/externe communicatie, strategische planning, onderzoekscoördinatie, belanghebbendenmanagement, beleidsvoorbereiding, interne controle en het woordvoerderschap.
Meer info

Data lab

Team Data lab
Meer info
Foto van onderzoekers in estuarium

Estuaria

Het team estuaria voert ecologisch onderzoek en monitoring uit van estuariene ecosystemen en hun vallei ter ondersteuning van Vlaams en internationaal beleid en beheer.
Meer info

EV INBO

Het EV INBO Team biedt ondersteuning op administratief, financieel en juridisch vlak aan wetenschappelijk, technisch en ondersteunend personeel m.b.t. de aanvraag, uitvoering en opvolging van extern gefinancierde projecten.
Meer info
Foto Onderzoeksgroep Faunabeheer

Faunabeheer en exoten

Het team Faunabeheer & exoten onderzoekt het duurzaam gebruik en beheer van diersoorten ter ondersteuning van de belanghebbenden die natuur en bos gebruiken en/of deelnemen aan het beheer ervan, met aandacht voor schadebeheersing. Het team is het INBO aanspreekpunt voor het thema exoten.
Meer info
Foto Onderzoeksgroep Genenbronnen Bosbouw

Genenbronnen bosbouw

Het team Genenbronnen bosbouw richt zijn onderzoek op de genetische rijkdom van bomen en struiken, in functie van hun aanpassingsvermogen aan een wijzigend klimaat.
Meer info
Foto Onderzoeksgroep Genetische Diversiteit

Genetische diversiteit

Het team Genetische diversiteit doet onderzoek naar de genetische diversiteit van populaties en soorten om de effectiviteit van het beleidsinstrumentarium gericht op het behoud van biodiversiteit op het genetisch niveau te evalueren en eventueel bij te sturen.
Meer info

IT Operations en development

IT Operations en development
Meer info

Lanschapsecologie

Het team Landschapsecologie onderzoekt het functioneren van ecosystemen op landschappelijk schaalniveau met het oog op duurzaam herstel en beheer.
Meer info

Managementteam

Het managementteam (MT) is het algemene managementorgaan van het INBO. Het MT staat in voor het oriënteren en besturen van de organisatie en neemt hierbij een faciliterende en coachende rol op.
Meer info
Meettoren Brasschaat (foto INBO)

Milieu & klimaat

Het team Milieu & klimaat doet onderzoek naar de biodiversiteitpotenties van het milieu en de gevolgen daarvoor van al dan niet door de mens geïnduceerde veranderingen (bodem-, water- en luchtkwaliteit en klimaat) daarin.
Meer info

Monitoring en herstel aquatische fauna

Het team Monitoring en herstel van de aquatische fauna (MHAF) onderzoekt de toestand van het visbestand in Vlaanderen. Hiertoe worden de beken, (getijgebonden) rivieren, kanalen en meren op geregelde tijdstippen bemonsterd. Daarnaast worden ook bedreigde vissoorten gekweekt voor herintroductieprogramma’s.
Meer info
beeld Natuur & Maatschappij

Natuur & maatschappij

het team Natuur & maatschappij focust op de maatschappelijk aspecten van natuur, ecosysteemdiensten en conflictsoorten in Vlaanderen
Meer info
foto van documenten en rapporten

Natuurrapport & adviescoördinatie

Het team Natuurrapport & adviescoördinatie rapporteert tweejaarlijks over de toestand en trends van de natuur in Vlaanderen. Het volgt ook jaarlijks meer dan 100 natuurindicatoren op. Het team adviseert beleid en andere doelgroepen inzake biodiversiteit en natuur.
Meer info

Organisatieondersteuning

Organisatieondersteuning
Meer info
Foto Onderzoeksgroep Soortendiversiteit

Soortendiversiteit

Het team Soortendiversiteit bouwt kennis en inzicht op over toestand en trends van soorten als ondersteuning voor een passend soortenbeleid en wenst als betrouwbare en professionele partner deze expertise te onderhouden, verder uit te bouwen en ook ter beschikking te stellen van derde partijen.
Meer info
beeld bij zoetwaterhabitats

Zoetwaterhabitats

Het team Zoetwaterhabitats onderzoekt de biodiversiteit en omgevingskenmerken van stilstaande en stromende wateren buiten de getijdeninvloed. Daarbij komen zowel de huidige toestand als veranderingen in de tijd - van lokaal tot regionaal niveau - in een brede beleidscontext aan bod.
Meer info