Nieuwsbrief mei 2019

In dit nummer...

Toestand Natura 2000-habitattypes verbetert, maar er blijft werk aan de winkel

De toestand van 20 van 44 onderzochte Natura 2000-habitattypen is verbeterd sinds 2007. Helaas gaan er ook vijf habitattypen op achteruit. Het is dus zaak de geleverde inspanningen vol te houden en waar nodig zelfs te versnellen.
Meer...

 

Lichte vooruitgang bij Natura 2000-soorten, maar Europese doelen nog ver weg

Van de 69 soorten die we opvolgen, scoren er 18 gunstig, 4 matig ongunstig, en 29 zeer ongunstig. Van 5 soorten beschikken we over te weinig gegevens om de toestand te bepalen. Het blijft belangrijk om de soortherstelprogramma’s vol te houden en nieuwe op te starten.
Meer...

 

Advies in de kijker: Nepeieren tegen overlast meeuwen?

Lokaal kan het gebruik van nepeieren leiden tot een afname van het aantal broedparen en de overlast. Maar op lange termijn betekent het slechts een verplaatsing van het probleem. Er moet voorzien worden in voldoende geschikte broedgelegenheden op plaatsen waar de meeuwen geen hinder veroorzaken.
Meer...

 

Exotenbeheerders en wetenschappers stellen samen beheerdoelen op

Op 19 december 2018 organiseerden het INBO, DEMNA, het Nationaal Secretariaat Invasieve Uitheemse Soorten en het Belgisch Biodiversiteitsplatform een workshop met beheerders en onderzoekers rond risicobeheer voor de exoten op de Unielijst.
Meer...

 

INBO-tutorials website

Het INBO creëerde een tutorials website als ondersteuning binnen én buiten het instituut bij het gebruik van software die de wetenschappelijke workflow of berekeningen efficiënter, transparant en reproduceerbaar maakt.
Meer...

 

Indicator in de kijker: Visindex Zeeschelde

Voor de evaluatie van het visbestand in de Zeeschelde ontwikkelde het INBO een zonespecifieke visindex. De visindex geeft een geïntegreerde score van de ecologische kwaliteit van het visbestand ten opzichte van een referentiesituatie.
Meer...

 

Monitoring van prioritaire dier- en plantensoorten in Vlaanderen via citizen science is een succes

Na drie jaar blijkt de Vlaamse citizen science monitoring in samenwerking met Natuurpunt Studie een succes. Voor het derde jaar werden bijna alle geplande meetnetlocaties volgens de afgesproken methode geteld. Sinds 2016 voerden meer dan 800 vrijwilligers maar liefst 5096 gestandaardiseerde tellingen uit.
Meer...

 

Beoordelingskaders voor regionaal belangrijke biotopen en natuurstreefbeelden

Onlangs verscheen het syntheserapport met beoordelingskaders voor de evaluatie van de biotische kwaliteit van regionaal belangrijke biotopen en natuurstreefbeelden. Natuurbeheerders kunnen met dit instrumentarium aan de slag om te evalueren of hun beheer het beoogde resultaat oplevert, en eventueel bijsturen waar dat nodig is.
Meer...

 

Zeevogels onder druk

In het kader van de Kaderrichtlijn Mariene Strategie werkte het INBO mee aan de actualisatie van de beoordeling van het Belgisch Deel van de Noordzee. De actualisatie gebeurde aan de hand van indicatoren. Vijf daarvan hebben betrekking op zeevogels. Hoewel we voor verschillende elementen een positieve evolutie konden waarnemen, bereikte geen van de vijf indicatoren de ‘goede milieutoestand’.
Meer...

 

Feedback