Nieuwsbrief juli 2020

Dertig jaar dagvlindermonitoring in Vlaanderen

Je hoort mensen wel eens zeggen dat ze vroeger veel meer vlinders op hun vlinderstruik zagen dan nu, maar is dat ook zo?  In Vlaanderen doen we sinds 1991 aan dagvlindermonitoring, en uit een grondige analyse van die gegevens blijkt dat het antwoord op de vraag genuanceerd is.

Onderzoek ‘Programmatische Aanpak Stikstof’ van het INBO gebundeld

Een rapport bundelt de verschillende outputs die het INBO realiseerde in het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof. Het document vat in hoofdlijnen de belangrijkste resultaten samen, en geeft een uitgebreide lijst van de kennisdeling (artikels, rapporten, lezingen, websites, gegevens …).

Bosplantsoen in een veranderend klimaat

Om in deze legislatuur de beloofde 4000 ha extra bos in Vlaanderen te realiseren zal heel wat bosplantsoen nodig zijn. Hiervoor moeten er adequate zaadbronnen zijn. Bosplantsoen wordt immers grotendeels uit zaad opgekweekt. Het is een INBO-taak om de kwaliteit van deze zaadbronnen te bewaken. Het INBO zocht en zoekt naar geschikte zaadbronnen om de lijst van aanbevolen herkomsten uit te breiden.

Muskusratten als tussengastheer voor vossenlintworm in Vlaanderen?

De muskusrat speelt in Vlaanderen geen belangrijke rol als tussengastheer voor vossenlintworm. Het laag houden van de muskusrattenpopulatie speelde hierin mogelijk een belangrijke rol. Ook al komt vossenlintworm niet frequent voor in Vlaanderen, toch raden we iedereen die vaak in het buitengebied actief is aan om er een goede basishygiëne op na te houden en honden regelmatig te ontwormen.

Survey INVASIVESNET bij organisaties en netwerken invasieve soorten

INVASIVESNET is een internationale associatie voor open kennis en data rond invasieve exoten. Het INBO is een actief lid van deze organisatie. We lanceren een online bevraging gericht op alle organisaties die van ver of dichtbij met de problematiek van invasieve exoten te maken krijgen.

Tot onze grote spijt is de klimaatstudiedag van 17 maart niet kunnen doorgaan door de corona-lockdown. We hadden eerst gepland om de dag te verplaatsen naar dit najaar, maar omdat we vrezen dat het ook dan niet echt een netwerkdag zal kunnen worden, verplaatsen we hem naar het voorjaar van 2021, waarschijnlijk 16 maart. We houden u op de hoogte.

In de bres voor de ernstig bedreigde knoflookpad

Als onderdeel van het soortbeschermingsprogramma knoflookpad kweekt het INBO vanaf dit jaar, in opdracht van Natuur en Bos, ingezamelde eisnoeren op tot grote larven. Dat gebeurt  in de kwekerij van het INBO in Linkebeek. Door de dikkoppen te (her)introduceren op geschikte, specifiek uitgezochte plaatsen, vergroten we de totale populatie en vermindert de kans op uitsterven van de knoflookpad in Vlaanderen.

Impact van de bever op andere IHD-doelsoorten

In het algemeen tonen studies een overwegend positieve invloed op de biodiversiteit aan van de aanwezigheid van bevers . Bevers maken het landschap heterogener en creëren zo leefgebied voor heel wat soorten. We bekeken in ons advies daarnaast ook specifiek de impact op beekprik en rivierdonderpad.

Klonenmengsel van Europese zwarte populier, een plant van hier

De Europese zwarte populier is ongetwijfeld de meest zeldzame inheemse boomsoort in Vlaanderen.  De Europese zwarte populieren die nu nog in België voorkomen, vertegenwoordigen slechts een handvol genetisch verschillende exemplaren. Deze laatste relicten worden bewaard in de levende collectie van het INBO. Uit deze collectie selecteerden we 15 genetisch verschillende klonen als uitgangsmateriaal voor de productie van bosbouwkundig teeltmateriaal als ‘Plant van hier’.

Trekgedrag van bruine kiekendieven uit de Lage Landen en uit Scandinavië

De bruine kiekendief is een wijdverbreide broedvogel in Europa die grotendeels ten zuiden van de Sahel overwintert. In een internationale samenwerking vergeleken we het recent in kaart gebrachte trekgedrag van de Vlaams-Nederlandse broedvogels met dat van kiekendieven uit Zweden - hun trek werd immers al beschreven door de Universiteit van Lund.

Indicator in de kijker: piekmoment stuifmeelproductie bij berk en grassen

Deze indicator toont de evolutie van het piekmoment van de stuifmeelproductie van de berk en diverse grassoorten.  De datum waarop de stuifmeelconcentratie de hoogste waarde bereikt (= piekmoment), kan tussen jaren sterk schommelen. Maar de trend vertoont een significante vervroeging over de jaren heen...

Vegetaties van Regionaal Belang op de kaart gezet

Op vraag van Natuur en Bos heeft het INBO een digitale kaart gemaakt met ‘Vegetaties van Regionaal Belang’. Dat zijn vegetaties die niet behoren tot de Europees beschermde habitattypes, maar in een Vlaamse context wel waardevol zijn op zich of als leefgebied voor soorten.

ExotenNet nodigt uit: symposium biologische bestrijding invasieve planten

Ben je wetenschapper, terreinbeheerder, milieuambtenaar, veldmedewerker, beleidsmaker, onderzoeker, ondernemer of bezig met exotenbeheer? Wil je gewoon meer te weten komen over biologische bestrijding voor het beheer van invasieve plantensoorten? Kom dan op 8 oktober 2020 naar het symposium 'biologische bestrijding van planten' in Gent.

Alle info over grofwildbeheer op één site

Ree, everzwijn, edelhert en damhert zijn in Vlaanderen grofwildsoorten. Het beheer van deze soorten is dus onderworpen aan de Vlaamse jachtwetgeving.  Tot voor kort stond de afschotrapportage in klassieke rapporten. Nu zijn al deze data online bevraagbaar. Je kan recent ook de rapportering van verkeersongelukken en schade aan landbouwgewassen door grofwildsoorten consulteren. Omdat het rapporteren van schade (nog) niet verplicht is, is het beeld fragmentarisch en onvolledig.

Feedback