Nieuwsbrief juli 2018

Bont dikkopje terug in Engeland na 40 jaar afwezigheid

Een veertigtal Waalse bonte dikkopjes werd eind mei in de streek van Peterborough uitgezet om daar hopelijk een nieuwe populatie van de in Engeland uitgestorven vlindersoort op te starten.
Meer...

Gedragen gezenderde meeuwen zich anders?

Het INBO gebruikt steeds vaker gps-zenders om bepaalde dieren (meeuwen, bruine kiekendieven, bevers, …) gedurende lange periodes te volgen. Maar je kan je afvragen of de aanwezigheid van een zender, hoe discreet en licht ook, er niet voor zorgt dat zo’n dier zich anders gaat gedragen...
Meer...

Advies in de kijker: amfibieën en plaagreductie

Via kleinschalige projecten probeert de provincie West-Vlaanderen om op natuurlijke wijze landbouwplagen te reduceren. Je hoort vaak dat amfibieën veel slakken eten. Amfibierijke poelen zouden daardoor een meerwaarde in een landbouwgebied kunnen vormen. In dit advies bekijken we of dat zo is.
Meer...

INBO in Nature: mycorrhiza verbazend divers, en bedreigd

Drie INBO-onderzoekers schreven mee aan een recent artikel in Nature over een grootschalig onderzoek van 40 000 ectomycorrhiza afkomstig uit 13 000 bosbodemstalen. Mycorrhiza zijn verbazingwekkend divers, maar ze worden ook bedreigd door lucht- en bodemvervuiling.
Meer...

Indicator in de kijker: ledenaantallen natuurverenigingen

Sinds het begin van de tellingen in 1994, stijgt het aantal lidmaatschappen van natuurverenigingen in Vlaanderen. En de grootste natuurvereniging is nog steeds...
Meer...

Citizenscience-project VespaWatch houdt vinger aan de pols van hoornaarinvasie

Het doel van VespaWatch is invasiemonitoring van de Aziatische hoornaar door hobbyimkers en het publiek. Dit gebeurt via klassieke observaties aan de kast, en via hoogtechnologische akoestische monitoring. Ook imkers, scholen, natuurliefhebbers, de brandweer en het publiek worden betrokken.
Meer...

38 gebiedsanalyses Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) gepubliceerd

In de voorbije maanden zijn 38 INBO-gebiedsanalyses verschenen in het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). In elk van deze rapporten wordt voor een bepaald natuurgebied beschreven welke maatregelen men er kan nemen om de effecten van een teveel aan stikstof te milderen.
Meer...

Invasieve duizendknoop in Vlaanderen: een kader voor goed beheer

In een wetenschappelijk rapport en een compacte beslishulp  bundelden we informatie over de herkenning, verspreiding en impact van invasieve duizendknoop en geven een overzicht van goede beheerpraktijken. De tekst is geschreven voor beheerders in de brede zin van het woord: gemeenten, provincies, agentschappen, particuliere beheerders, enzovoort.
Meer...

INBO kweekt 'waterdraakjes'

Het INBO heeft zijn lange traditie in het uitwerken van soortherstelprogramma’s aangewend voor het opzetten van een intensief kweekprogramma van de sterk bedreigde kamsalamander.
artikel - video

Feedback