Nieuwsbrief december 2017

Natuurindicatoren 2017 beschikbaar

Het INBO bundelt jaarlijks de prioritaire natuurindicatoren, die verwijzen naar doelstellingen op Vlaams en Europees niveau. Dit jaar vatten we de belangrijkste bevindingen rond de doelen van de Europese biodiversiteitsstrategie 2020 samen. Met die strategie wil Europa het biodiversiteitsverlies en de achteruitgang van ecosystemen in de EU een halt toeroepen.
Meer...

Zeeschelde 2016: verhoogde waterdynamiek kan de habitatkwaliteit beïnvloeden

Sinds 2015 zien we opmerkelijke veranderingen in de morfologie van de Boven-Zeeschelde: in de binnenbochten tussen Temse en Dendermonde treedt nu erosie op in plaats van aanzanding in het verleden. De gevolgen hiervan zijn nog niet duidelijk.
Meer...

Met een vouwmeter de natuur in om vegetaties te monitoren?

Vanuit de nood om vegetaties meer kwantitatief op te volgen, ontwikkelde het INBO een nieuwe methode gebaseerd op afstandsmetingen. Ze biedt meer informatie dan bestaande monitoringstechnieken en kan mogelijk ook gebruikt worden om remote-sensinggegevens te verifiëren.
Meer...

Glasaal recupereert voorbij het spui

Sinds 2016 onderzoeken we het lot van glasaal in het Veurne-Ambachtkanaal in Nieuwpoort. De binnengelaten glasaal blijkt in staat om actief verder te trekken na het passeren van de sluizen. Glasalen met een (ver)minder(d)e conditie vestigen zich in dit kanaal en sterken er aan door zich te voeden met allerlei waterdiertjes, voor ze verder trekken.
Meer...

Advies in de kijker: dassen en recreatie

Ons "Advies over het effect van recreatie op een aanwezige dassenpopulatie" stelt dat regelmatige verstoring  van de dieren een negatieve invloed kan hebben op hun conditie en daardoor ook op het voortplantingssucces. Ernstige verstoring kan ook leiden tot het verlaten van de burcht of van het gebied.
Meer...

Naar een nieuwe ecologische inventarisatie voor berm- en dijkbeheerplannen

Op vraag van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse overheid werkte het INBO een nieuwe methodiek uit voor de inventarisatie van de vegetatie in functie van het opmaken van berm- en dijkbeheerplannen.
Meer...

INBO gaat voor Open Access

Sinds 20 september 2017 streeft het INBO ernaar om wetenschappelijke artikels alleen nog in Open Access (OA), of Green Open Access te publiceren. Dit wil zeggen dat het artikel onmiddellijk of na 2 jaar gratis toegankelijk is op de INBO website.
Meer...

PARTRIDGE: patrijzen in de kijker

In 2017 startte het INBO, samen met Vlaamse, Nederlandse, Duitse, Engelse en Schotse partners het Europese Interregproject PARTRIDGE. Met  dit project willen we in landbouwgebied gedurende vier jaar de effecten van faunavriendelijke beheermaatregelen op de patrijs en op de biodiversiteit in het algemeen nagaan.
Meer...

Feedback