Natura2000-campagne in 2017

Ook in 2017 werkt het INBO verder aan het doorlopend actualiseren van de Natura 2000 habitatkaart en de daaraan gekoppelde biologische waarderingskaart (BWK).

Voor het welslagen van deze opdracht is INBO in belangrijke mate afhankelijk van de burger: zonder het betreden van hun eigendommen kan INBO geen juiste typering uitvoeren. Op basis van deze kaarten meldt INBO ook zesjaarlijks aan de Europese Unie de evolutie in verspreiding en oppervlakte van de habitattypen. Daarvoor hebben we ook informatie nodig over de toestand en evolutie van de kwaliteit van die habitats. Voor dat zogenaamde ‘kwaliteitsmeetnet’ hebben we over heel Vlaanderen een aantal habitatlocaties geselecteerd waar onze personeelsleden extra informatie op het terrein verzamelen. Bebouwde percelen en akkers hoeven we nooit te betreden, behalve bijvoorbeeld een akkerrand om een achterliggend perceel te bereiken. Om andere percelen te karteren is het meestal wel nodig deze te betreden. Hierbij doorkruist de karteerder het perceel en loopt mogelijk nog eens extra langs de perceelsrand. We karteren niet alleen de Natura 2000 habitats, maar ook andere biotopen en bodemgebruik.

Als u wil zien - op een kaart of in een tabel - waar we dit jaar allemaal zullen langskomen, kan u terecht op de 2017 pagina van de Biologische Waarderingskaart.

 

Feedback