Nieuwsarchief

foto van knuppelpadd

Het INBO bundelt jaarlijks de prioritaire natuurindicatoren, die verwijzen naar doelstellingen op Vlaams en Europees niveau. Dit jaar vatten we de belangrijkste bevindingen rond de doelen van de Europese biodiversiteitsstrategie 2020 samen. Met die strategie wil Europa het biodiversiteitsverlies en de achteruitgang van ecosystemen in de EU een halt toeroepen.

>> Naar de Indicatoren 2017

Tijdens de grote ecologische conferentie 'Ecology across borders' in het ICC Gent van 11 tem 14 december kan u ook verschillende INBO wetenschappers aan het woord horen over zeer gevarieerde onderwerpen. Hier vindt u een kort overzicht:

logo conference

1.500 ecologen uit zo' n 60 landen komen volgende maand samen in Gent voor de gezamenlijke* jaarlijkse bijeenkomst  van de British Ecological Society, 'Ecology across borders'.

Met zo' n 600 lezingen en 550 posters gespreid over vier dagen, zullen afgevaardigden de laatste ontwikkelingen in het ecologisch onderzoek toelichten en bespreken. Enkele hoogtepunten:

foto van das

Sinds halfweg de jaren 1980 kwam de das in Vlaanderen enkel nog in zuidelijk Limburg met zekerheid in gevestigd populatieverband voor, d.i. met permanent bezette burchtsites. Uit het systematisch bijhouden van alle dassendata in Vlaanderen, teruggaand over een periode van ca. drie decennia, blijkt evenwel dat de das in alle provincies regelmatig opduikt. Analyse van deze data leidt tot nieuwe inzichten en vermoedens met betrekking tot vestiging van dassen over Vlaanderen.

foto van landweg

Groen biedt heel wat voordelen, dat is ondertussen algemeen geweten. Meer nog zelfs dan je denkt. Kom naar dit symposium, zet de ecosysteemdienstenbril op en je zal verbaasd zijn over de veelheid en verscheidendheid aan voordelen.

In de voormiddag brengen sprekers vanuit een brede waaier aan sectoren een gevarieerd palet aan inspirerende verhalen uit de praktijk. Goed om een pak nieuwe ideeën op te doen. Na de middag werk je samen met collega's en zoek je uit hoe je ecosysteemdiensten in jouw job kan gebruiken.

Beeld ALTER-Net conference
  • Nature and society: synergies, conflicts, trade-offs
  • 2-4 May 2017
  • Ghent, Belgium
  • Fee: €50 for ALTER-Net members (€100 for non-members)

 

Hunting beeld jager

Van 21 tot en met 23 april 2017 zijn het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) en het INBO aanwezig met een informatiestand op de tweejaarlijke jachtbeurs Hunting in Flanders Expo in Gent.U kan ons vinden op stand A16.

U kan er kennis maken met onze wetenschappers, en informatieve sessies bijwonen over de leeftijdsbepaling van ree en everzwijn. Het ANB presenteert er zijn e-loket.

Wij hopen u te mogen verwelkomen op onze stand in Gent!

>> HUNTING EXPO

 

foto karteerders aan grasland

Ook in 2017 werkt het INBO verder aan het doorlopend actualiseren van de Natura 2000 habitatkaart en de daaraan gekoppelde biologische waarderingskaart (BWK).

foto van wandeelende mensen

Inhoud van dit nummer:

Bosuitbreiding helpt te besparen op gezondheidsuitgaven

In ons recente Natuurrapport  bespreken we de ecologische, maatschappelijke en economische voordelen van bosuitbreiding.
Meer...

foto van panelleden

Waar het vorige rapport (NARA-T) zich beperkte tot vaststellingen over de toestand van ecosysteemdiensten in Vlaanderen, onderzoeken we in dit natuurrapport (NARA-B) hoe de ecosysteemdiensten-benadering op verschillende beleidsniveaus gebruikt kan worden bij beslissingen om tot een duurzamer landgebruik te komen.  Als slagzin voor NARA-B kozen we “Samenwerken met landschappen”. Hiermee willen  we benadrukken dat NARA-B  een samenwerking of  co-creatie  met,  voor  en  door  verschillende  belanghebbenden is.

promobeeld Natuurrapport 2017

op vrijdag 17 februari stelt het INBO zijn tweejaarlijkse Natuurrapport (NARA) voor in het Vlaams parlement. We formuleren een aantal beleidsaanbevelingen rond het inschakelen van het concept "Ecosysteemdiensten" in het beleid.

foto van onderzoekers in bos

In dit nummer:

  • 10 jaar Field-Map in de bosreservaten. Een evaluatie en een voorbeeldcase: facieskartering van daslook in Bos Ter Rijst
  • Coolhembos: een referentiebeeld voor elzenbroekbos – en dat willen we zo houden
  • Essenziekte en de gezondheidstoestand van es in Vlaamse bosreservaten
  • Bos Ter Rijst revisited : veranderingen in de bosstructuur tien jaar na de eerste monitoringopname
foto van everzwijn

De 26ste LIKONA-contactdag heeft plaats op zaterdag 21 januari vanaf 8u45 in Hasselt.

Programma

08.45 u. Ontvangst met koffie

09.15 u. Verwelkoming door Ludwig Vandenhove, voorzitter van LIKONA en gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur

09.30 u. Plenaire zitting met korte mededelingen

10.30 u. Werkgroepvergaderingen

12.00 u. Middagpauze met mogelijkheid tot bezoek aan de informatie- en boekenstands van verschillende natuurverenigingen

13.45 u. Voordrachten rond recente natuurstudie in Limburg

foto van takken berkenbos

Sinds 1974 wordt door het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid de concentratie aan berkenstuifmeel en diverse grassen in de lucht opgemeten te Elsene. Wanneer de dag waarop de stuifmeelconcentratie van de berk en diverse grassen de hoogste waarde bereikte (= piekmoment), uitgezet wordt over de tijd, blijkt dat de piek van jaar tot jaar heel grote schommelingen vertoond. Uit de trend van het vijfjaarlijkse gemiddelde van de berk, blijkt er een duidelijke vervroeging te zijn opgetreden over de jaren heen.

foto van hond die snuffelt aan stapel boomstammen

In dit nummer kan u de volgende artikels lezen...

‘Eeluminium’ zoekt via crowdfunding uit of aluminium de paling schaadt

Het project ‘Eeluminium’ gaat bij het publiek op zoek naar € 30.000 om de hypothese te testen of de achteruitgang van paling te verklaren is door de aanwezigheid van aluminium in het milieu.
Meer...

 

Uitsnede uit de cover van het Natuurrapport

Het Natuurindicatorenrapport 2016 bundelt dit jaar de belangrijkste bevindingen rond de biodiversiteitsdoelen van het Milieu- en Natuurbeleidsplan (MINA-plan 4).

Feedback