17/02/2017 Natuurrapport 2016 voorgesteld

Waar het vorige rapport (NARA-T) zich beperkte tot vaststellingen over de toestand van ecosysteemdiensten in Vlaanderen, onderzoeken we in dit natuurrapport (NARA-B) hoe de ecosysteemdiensten-benadering op verschillende beleidsniveaus gebruikt kan worden bij beslissingen om tot een duurzamer landgebruik te komen.  Als slagzin voor NARA-B kozen we “Samenwerken met landschappen”. Hiermee willen  we benadrukken dat NARA-B  een samenwerking of  co-creatie  met,  voor  en  door  verschillende  belanghebbenden is. En dat het  gaat  om  de  gebiedspecifieke  relatie  tussen  mensen  en  hun  leefomgeving.

Dit NARA-B bestaat uit een uitgebreid  technisch rapport  dat de kennisbasis vormt voor het syntheserapport.

Het syntheserapport vat de belangrijkste bevindingen van het technisch rapport samen en formuleert aanbevelingen voor het beleid. Het is geschreven voor een breed publiek van beleidsmakers, andere belanghebbenden en geïnteresseerden.

In ‘Werken met landschappen loont, pioniers aan het woord’ staan er  inspirerende voorbeelden om met ecosysteemdiensten aan de slag te gaan en beperkt zich daarbij niet alleen tot de resultaten uit dit natuurrapport.

Verder zijn er nog twee achtergrondrapporten (Opmaak tuinenkaart en ecosysteemdiensten in woonuitbreidingsgebieden). Het eerste rapport is een ondersteunend rapport voor verschillende technische rapporten en moet nog gepubliceerd worden. Het tweede rapport werd in opdracht van beleidsdomein Ruimtelijke ordening, Wonen en Onroerend erfgoed geschreven en wordt de ecosysteemdiensten-benadering gebruikt om een afwegingskader te maken voor onbebouwde woonuitbreidingsgebieden. Dit rapport maakt geen deel uit van het technisch rapport, maar werd apart gepubliceerd.

 

Feedback