Nieuwe uitgave 2018 van de BWK en Natura 2000-habitatkaart beschikbaar (NB 03-19)

Elke zes jaar verwachten Europa en Vlaanderen een overzicht van de staat van instandhouding van de Natura 2000-habitattypen. Voor de rapportage 2018 is de nieuwe habitatkaart - uitgave 2018 - de basiskaart om de oppervlakte en verspreiding van de habitats, en hun trend te beoordelen.

Natura 2000-habitatkaart

De Natura 2000-habitatkaart geeft informatie over de verspreiding en de oppervlakte van de Europees beschermde habitattypen. Ook de meeste Vlaamse regionale biotopen zijn opgenomen in deze kaart. Dit zijn biotopen die niet op de Europese beschermingslijst staan, maar naar biologische waarde en belang voor de biodiversiteit vergelijkbaar zijn en in Vlaanderen een bescherming genieten in uitvoering van het Natuur- en/of Bosdecreet.

Biologische waarderingskaart (BWK)

De BWK is een gebiedsdekkende inventarisatie en evaluatie van het hele Vlaamse Gewest. De inventaris maakt het mogelijk om de bodembedekking (bebouwing, grasland, bos...) en de aanwezige vegetatie (droge heide, moeras, zuur beukenbos...) af te leiden. We besteden ook aandacht aan kleine landschapselementen (poelen, bomenrijen, houtkanten...). Een inkleuring met groentinten geeft de biologische waarde weer, en geeft zo de gebruiker een snelle indruk van de natuurwaarde van een gebied.

Uitgave 2018

De uitgave 2018 bevat de resultaten van terreincontroles uit 2016 en 2017. In totaal is sinds de laatste versie ruim 63.000 ha opnieuw in kaart gebracht, vooral binnen de Habitatrichtlijngebieden (zie kaart).

De nieuwe uitgave van beide kaarten is vrij beschikbaar en raadpleegbaar via de website van AGIV.

Steven De Saeger

Meer lezen: De Saeger S., Guelinckx R., Oosterlynck P., De Bruyn A., Debusschere K., Dhaluin P., Erens R., Hendrickx P., Hendrix R., Hennebel D., Jacobs I., Kumpen M., Opdebeeck J., Ruymen J., Spanhove T., Tamsyn W., Van Oost F., Van Dam G., Van Hove, M., Wils C. & Paelinckx D. (red.) (2018). Biologische Waarderingskaart en Natura 2000 Habitatkaart, uitgave 2018. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2018 (71). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Brussel.

 

In kaart gebrachte gebieden in 2016 en 2017

Nieuw in kaart gebrachte gebieden in 2016 en 2017

Feedback