Natuurindicatoren op de INBO website (JB-15)

De INBO website bevat een uitgebreide set van natuurindicatoren, die op een compacte wijze feiten en cijfers over de natuur en het natuurbeleid in Vlaanderen in beeld brengen. Waar mogelijk gebeurt dit via tijdreeksen die weergeven hoe een fenomeen evolueert. Deze pagina’s tonen voor elke indicator een fiche met cijfermateriaal, een bespreking en, indien relevant, een overzicht van de beleidsdoelen uit het Milieubeleidsplan (MINA plan 4) en de Europese Biodiversiteitsstrategie.

Prioritaire indicatoren in het jaarlijkse Natuurindicatorenrapport

Jaarlijks publiceert INBO ook een rapport met prioritaire natuurindicatoren waarvoor op Vlaams / Europees niveau een beleidsdoel bestaat. Dit rapport maakt deel uit van de natuurrapportage (NARA), en geeft een invulling aan de jaarlijkse natuurindicatorenrapportage (toestandsbeschrijving) van het INBO. In het meest recente rapport uit 2015 zijn de belangrijkste bevindingen rond de doelen van de Europese biodiversiteitsstrategie 2020 samengevat.

Natuurindicatoren en Streefdoel 2 uit de Europese Biodiversiteitsstrategie

Om invulling te geven aan de evaluatie van Streefdoel 2 uit de Europese Biodiversiteitsstrategie, waarbij de focus ligt op het handhaven en verbeteren van ecosystemen en ecosysteemdiensten, is een nieuwe indicator ‘Toestand en trend van ecosysteemdiensten’ ontwikkeld. Deze indicator geeft de toestand en trend van 16 ecosysteemdiensten in Vlaanderen weer. Die toestand wordt onder andere geëvalueerd door de vraag naar en het aanbod van een ecosysteemdienst te vergelijken. Daaruit blijkt dat voor 15 van de 16 ecosysteemdiensten de vraag steeds groter is dan het aanbod en dat voor de meeste diensten de vraag ook verder toeneemt. Hierdoor worden de meeste ecosysteemdiensten in Vlaanderen intensief gebruikt of benut, en staat het natuurlijk aanbod onder druk. Dit stemt overeen met de conclusies uit de Mid Term Review van de Europese Biodiversiteitsstrategie 2020 (Europese commissie), nl. dat ecosystemen en hun diensten nog steeds achteruitgaan op Europees niveau.

Heidi Demolder

Feedback