Natuurindicatoren 2017 beschikbaar (NB 12-17)

Het INBO bundelt jaarlijks de prioritaire natuurindicatoren, die verwijzen naar doelstellingen op Vlaams en Europees niveau. Dit jaar vatten we de belangrijkste bevindingen rond de doelen van de Europese biodiversiteitsstrategie 2020 samen. Met die strategie wil Europa het biodiversiteitsverlies en de achteruitgang van ecosystemen in de EU een halt toeroepen.

Voor Streefdoel 1 stemmen de conclusies op Vlaams niveau overeen met de Mid Term Review van de EU. Zo gaan een klein aantal habitats en soorten van de Habitatrichtijn er licht op vooruit, maar bevindt een meerderheid zich toch nog in een ongunstige staat van instandhouding. Dit tempo is te traag voor het halen van de doelstellingen tegen 2020.

Streefdoel 2 wil de ecosystemen en de diensten die ze leveren voor de maatschappij, de ecosysteemdiensten, beschermen en herstellen.

  • Uit de indicator ‘Toestand en trend van ecosysteemdiensten’ blijkt dat de meeste ecosysteemdiensten (ESD) in Vlaanderen intensief gebruikt of benut worden en dat het natuurlijk aanbod onder druk staat. Ook dit stemt overeen met de conclusies uit de Mid Term Review van de Europese Biodiversiteitsstrategie 2020, namelijk dat ecosystemen en hun diensten nog steeds achteruitgaan op Europees niveau.
  • Om het aanbod van de ESD ‘groene ruimte voor buitenactiviteiten’ te verhogen, stimuleert de Vlaamse overheid de toegankelijkheid van de natuur-, bos- en parkgebieden. Dit lukt geleidelijk ook. Eind 2016 bedraagt de oppervlakte toegankelijke bossen en natuurreservaten 36.893 ha of ongeveer 18% van de totale oppervlakte bos en natuurreservaat.
  • Ongeveer 9% van de Vlamingen bezocht in 2016 minstens wekelijks een bos of natuurgebied.
  • Het totaal aantal lidmaatschappen van natuurverenigingen stijgt significant van 34.744 in 1994 tot 247.992 leden in 2016, wat een uiting is van een toenemend draagvlak voor natuur in Vlaanderen.

 

Voor de conclusies rond de streefdoelen 3 tot 5 verwijzen we naar de hoofdlijnen van het Natuurindicatorenrapport 2017.

De indicatoren zijn beschikbaar in een digitale publicatie en worden ook regelmatig bijgewerkt op deze website.

Feedback