Wintervogelpopulaties van internationaal belang (Zeeschelde)

Het internationale belang van de Zeeschelde voor overwinterende watervogels is sinds 2007 sterk afgenomen. Voor de krakeend blijft het gebied echter een internationaal belangrijk overwinteringsgebied.
Bron: 
watervogeldatabank INBO, Wetlands International (norm data)

Horizontal Tabs

Algemeen
Definitie 
Deze indicator toont het internationaal belang van de Zeeschelde voor overwinterende watervogels. Om het belang van vogelrijke gebieden te toetsen kan men de maximale aantallen in een winterseizoen (okt-maart) vergelijken met de geschatte Noordwest-Europese populatiegrootte (Wetlands International). Wanneer in een gebied minimaal 1% van de populatie verblijft wordt het gebied internationaal belangrijk beschouwd.
Bespreking 

Tegenover de Europese populatie is voor de meeste soorten het internationaal belang van de Zeeschelde gestaag verminderd sinds de periode 2001-2004 tot een overwinteringspercentage lager dan 1% voor pijlstaart, tafeleend, wilde eend en wintertaling. In de winter van 2015-2016 dook ook voor het eerst het aandeel van de krakeend onder de 1% van de populatie. Deze afname in de Zeeschelde tot 2015 is tegengesteld aan de toenemende trend in Vlaanderen (Devos & Onckelinx, 2013). De laatste drie winters is er een lichte toename van de overwinterende aantallen krakeend, dit is mogelijk een gevolg van de uitwisseling met de valleigebieden waar vaak toenemende aantallen waargenomen worden (INBO, watervogeldatabank; Van Ryckegem et al., 2017).
In het licht van de toenemende populatiegrootte van de krakeend in Noordwest-Europa (van den Bremer et al., 2015) is het waarschijnlijk dat de nieuwe populatieschatting (voorzien Wetlands International 2020) hoger zal zijn waardoor het aandeel van de populatie in de Zeeschelde relatief lager zal liggen dan het geschatte aandeel op basis van de meest recente populatieschatting (Wetlands International, 2012).
De trend in de Zeeschelde heeft waarschijnlijk te maken met een verminderd voedselaanbod van bodemdieren (Speybroeck, 2012). Enerzijds is er een verminderde aanvoer van organisch materiaal door een verbeterde waterzuivering (bv. waterzuiveringsstation Brussel-Noord op de Zenne), anderzijds is de concurrentie om voedsel vermoedelijk ook toegenomen door een toegenomen vispopulatie - vooral sinds 2007 (Breine et al. 2013). In tegensteling tot de andere eendensoorten voedt de krakeend zich meer met de op harde oeverbescherming groeiende draadalgen. Waarschijnlijk nam deze voedselbron ook af met verminderde nutriënteninput maar informatie ontbreekt die dit aantoont.

Technische toeliching
Updatefrequentie 
jaarlijks
Feedback