Van 14 tem 19 december 2017 verhuist INBO Brussel naar het Herman Teirlinckgebouw op de site Thurn & Taxis, Havenlaan 88 bus 73, 1000 Brussel.

Wintervogelpopulaties van internationaal belang (Zeeschelde)

Het internationale belang van de Zeeschelde voor overwinterende watervogels is sinds 2007 jaren sterk afgenomen. Voor de Krakeend blijft het gebied echter een internationaal belangrijk overwinteringsgebied.
Bron: 
watervogeldatabank INBO, Wetlands International (norm data)

Horizontal Tabs

Algemeen
Definitie 
Om het belang van vogelrijke gebieden te toetsen kan men de maximale aantallen in een winterseizoen (okt-maart) vergelijken met de geschatte Noordwest Europese populatiegrootte (Wetlands International). Wanneer in een gebied minimaal 1% van de populatie verblijft wordt het gebied internationaal belangrijk beschouwd.
Bespreking 

Tegenover de Europese populatie is voor de meeste soorten het internationaal belang van de Zeeschelde gestaag verminderd sinds de periode 2001-2004 tot een overwinteringspercentage lager dan 1% voor Pijlstaart, Tafeleend, Wilde eend en Wintertaling. Sinds de winter van 2007-2008 blijft de overwinterende populatie-aandeel stabiel. Voor de Krakeend is het percentage steeds hoger gebleven dan 1% en is de trend de laatste jaren eerder variërend tussen 1.5 en 3 %.
De trend in de Zeeschelde heeft waarschijnlijk te maken met een verminderd voedselaanbod van bodemdieren (Speybroeck, 2012). Enerzijds is er een verminderde aanvoer van organisch materiaal door verbeterde waterzuivering (bv. waterzuiveringsstation Brussel-Noord op de Zenne), anderzijds is de concurrentie om voedsel vermoedelijk ook toegenomen door een toegenomen vispopulatie - vooral sinds 2007 (Breine et al. 2012). Het belang van de Zeeschelde voor de Krakeend geldt vooral bij strenge vorstperiodes. De Zeeschelde is dan een belangrijk refugium voor de hoge aantallen die zich doorgaans verspreid in de Scheldevallei ophouden.

Breine, J. & G. Van Thuyne (2013). Opvolging van het visbestand van het Zeeschelde-estuarium: Viscampagne 2012. INBO.R.2013.13. 64 pp.
Speybroek, J. (2012). Macrozoöbenthos. p. 13-19. In Van Ryckegem, G. (red.). MONEOS – Geïntegreerd datarapport Toestand Zeeschelde INBO 2011. Monitoringsoverzicht en 1ste lijnsrapportage Geomorfologie, diverstiteit Habitats en diversiteit Soorten. Rapport INBO.R.2012.20. 70 pp. Instituut voor Natuur-en Bosonderzoek, Brussel.

Technische toeliching
Updatefrequentie 
jaarlijks
Referentie 
Natuurindicatoren, 2017. Wintervogelpopulaties van internationaal belang (Zeeschelde). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Brussel.
www.natuurindicatoren.be (versie van 09-06-2017).
Feedback