Verwerving van natuurgebieden door de erkende terreinbeherende verenigingen en het Vlaamse Gewest

In 2019 kochten de erkende terreinbeherende verenigingen en de Vlaamse overheid samen 1.209 hectare aan.
Bron: 
Agentschap voor Natuur en Bos (ANB)

Horizontal Tabs

Algemeen
Definitie 
De indicator toont de evolutie van zowel de aankopen (in ha) voor natuur en bos door de erkende terreinbeherende verenigingen en het Vlaams Gewest als de middelen van het Vlaams Gewest waarmee die aankopen verricht werden (in miljoen €).
Bespreking 

De verwerving van gronden door het Vlaamse Gewest en de terreinbeherende verenigingen is een strategisch belangrijk instrument. Het zorgt er immers voor dat natuur ook effectief de hoofdfunctie wordt op die terreinen. Van alle gebieden met als hoofdfunctie natuur hebben de natuur- en bosgebieden in eigendom van de erkende terreinbeherende verenigingen en het Vlaams Gewest doorgaans een hogere natuurwaarde.
In 2019 kochten de erkende terreinbeherende verenigingen en de Vlaamse overheid samen 1.209 hectare aan. Dat is de op één na kleinste oppervlakte sinds deze indicator in 1996 werd opgestart. 716 ha was rechtstreeks voor rekening van de Vlaamse overheid. De erkende terreinbeherende verenigingen kochten samen 493 ha via aankoopsubsidies.
De uitgaven voor de aankoop van natuurgebieden door de erkende terreinbeherende verenigingen en de Vlaamse overheid piekte in 2019. Samen werd voor ruim 36,7 miljoen euro gronden voor natuur en bos aangekocht met middelen van het Vlaams gewest en het Boscompensatiefonds. Dat dit niet resulteert in een grotere aangekochte oppervlakte heeft te maken met een algemene stijging van de grondprijzen en een grotere focus op de aankoop van te bebossen gronden. Deze te bebossen gronden zijn vaak akkers en behoren tot een duurdere categorie gronden. De focus op de aankoop van te bebossen terreinen is er al een aantal jaren. Daarnaast werden door de Vlaamse overheid ook (duurdere) gronden aangekocht om ruimtelijke knelpunten op te lossen. De gemiddelde aankoopprijs voor een hectare grond voor natuur en bos vertoont een duidelijke stijging.
De gemiddelde aankoopprijs per hectare van de gronden die de Vlaamse overheid verwerft, ligt systematisch hoger dan de gemiddelde prijs die de erkende natuurverenigingen betalen. Bovendien is de gemiddelde prijs die de Vlaamse overheid voor een hectare betaalt de laatste jaren aanzienlijk toegenomen. Dit komt omdat de Vlaamse overheid heel wat gronden aankoopt voor de ontwikkeling van stadsbossen. Nabij steden zijn de grondprijzen beduidend hoger. Binnen natuurgebied liggen de aankoopprijzen van de Vlaamse overheid en de erkende terreinbeherende verenigingen in dezelfde orde.
De focus van het natuurbeleid ligt vandaag op de realisatie van de Europese natuurdoelen. Hierbij zet de overheid onder meer via beheersubsidies in op het ondersteunen van iedereen die daarvoor een engagement wil aangaan. Dit wordt als complementair en deels als alternatief voor de verwerving van terreinen aanzien.

Beleidsdoelen 
  • Streefdoel 2 EU 2020 biodiversiteitsstrategie:Tegen 2020 worden ecosystemen en ecosysteemdiensten gehandhaafd en verbeterd door groene infrastructuur op te zetten en ten minste 15 % van de aangetaste ecosystemen te herstellen.
Technische toeliching
Updatefrequentie 
jaarlijks
Feedback