Verwerving van natuurgebieden door de erkende terreinbeherende verenigingen en het Vlaamse Gewest

In 2017 kochten de erkende terreinbeherende verenigingen en de Vlaamse overheid samen 1.440 hectare aan.
Bron: 
Agentschap voor Natuur en Bos (ANB)

Horizontal Tabs

Algemeen
Definitie 
De indicator toont de evolutie van zowel de aankopen (in ha) voor natuur en bos door de erkende terreinbeherende verenigingen en het Vlaams Gewest als de middelen van het Vlaams Gewest waarmee die aankopen verricht werden (in 1000 €).
Bespreking 

De verwerving van gronden door het Vlaamse Gewest en de terreinbeherende verenigingen is een strategisch belangrijk instrument. Het zorgt er immers voor dat natuur ook effectief de hoofdfunctie wordt op die terreinen. Van alle gebieden met de hoofdfunctie natuur hebben de natuur- en bosgebieden in eigendom van de erkende terreinbeherende verenigingen en het Vlaams Gewest doorgaans een hogere natuurwaarde.

In 2017 kochten de erkende terreinbeherende verenigingen en de Vlaamse overheid samen 1.440 hectare aan. 718 ha was op rekening van de Vlaamse overheid. Dat is meer dan in de periode 2014-2016, maar duidelijk lager dan in de jaren daarvoor. In 2017 kochten de erkende terreinbeherende verenigingen samen 722 ha aan. Dat is de grootste oppervlakte van de afgelopen zes jaar, maar nog altijd beduidend minder dan de aankopen die ze in de periode 2000-2006 realiseerden.

De toename van de aankopen in 2017 ten opzichte van de voorgaande jaren werd mogelijk gemaakt door een groter beschikbaar aankoopbudget voor zowel de erkende terreinbeherende verenigingen als voor de Vlaamse overheid. Het Boscompensatiefonds zorgde voor extra financiële middelen. De gemiddelde aankoopprijs per hectare van de gronden die de Vlaamse overheid verwerft, ligt systematisch hoger dan de gemiddelde prijs die de erkende natuurverenigingen betalen. Bovendien is de gemiddelde prijs die de Vlaamse overheid voor een hectare betaalt de laatste drie jaar aanzienlijk toegenomen. Dit komt omdat de Vlaamse overheid heel wat gronden aankoopt voor de ontwikkeling van stadsbossen. Nabij steden zijn de grondprijzen heel wat hoger. Binnen natuurgebied liggen de aankoopprijzen van de Vlaamse overheid en de erkende terreinbeherende verenigingen in dezelfde orde.

De focus van het natuurbeleid ligt vandaag op de realisatie van de Europese natuurdoelen. Hierbij zet de overheid onder meer via beheersubsidies in op het ondersteunen van iedereen die daarvoor een engagement wil aangaan. Dit wordt als complementair en deels als alternatief voor de verwerving van terreinen aanzien.

Beleidsdoelen 
  • Streefdoel 2 EU 2020 biodiversiteitsstrategie:Tegen 2020 worden ecosystemen en ecosysteemdiensten gehandhaafd en verbeterd door groene infrastructuur op te zetten en ten minste 15 % van de aangetaste ecosystemen te herstellen.
Technische toeliching
Updatefrequentie 
jaarlijks
Feedback