Van 14 tem 19 december 2017 verhuist INBO Brussel naar het Herman Teirlinckgebouw op de site Thurn & Taxis, Havenlaan 88 bus 73, 1000 Brussel.

Uitgaven Vlaams Fonds Tropisch Bos

De projectsubsidies die via het Vlaams Fonds Tropisch Bos worden uitgekeerd zijn sinds de oprichting van het Fonds in 2002 systematisch afgenomen. Het aantal ondersteunde projecten loopt eveneens terug.
Bron: 
Agentschap voor Natuur en Bos (ANB)

Horizontal Tabs

Algemeen
Definitie 
Het Vlaams Fonds Tropisch Bos verleent financiële steun aan projecten gericht op het behoud, duurzaam beheer en herstel van bos in, hoofdzakelijk, Zuid-Amerika. De doelstelling van deze projecten is biodiversiteitsbehoud, bestrijding van en aanpassing aan de klimaatverandering en ondersteuning van de sociaaleconomische ontwikkeling van lokale bevolkingsgroepen. De indicator schetst de evolutie van de financiële engagementen, projectsubsidies en werkingsmiddelen, van het Fonds.
Bespreking 

Sinds de oprichting van het Fonds in 2002, toen het fonds ruim 700000 euro aan projectsubsidies toekende, werd het budget tweemaal, in 2005 en 2010, teruggeschroefd. In 2009 werden er omwille van de evaluatie van de werking van het Fonds geen projecten gefinancierd door het Fonds. Ook in 2013 financierde het Fonds enkel werkingsmiddelen en geen nieuwe projecten. Deze werkingsmiddelen werden aangewend voor de verdere begeleiding van de lopende projecten en de voorbereiding en uitvoering van een open projectoproep in 2014. Het jaarlijks aantal nieuw ondersteunde projecten loopt eveneens terug. In 2014 werden twee nieuwe projecten geselecteerd en gefinancierd en in 2015 werd een project geselecteerd en gefinancierd. De terugloop in het aantal projecten is een gevolg van het terugschroeven van de beschikbare middelen en niet van een beperkte interesse in het Fonds. De laatste projectoproep uit 2014 resulteerde immers in een groot aantal projectvoorstellen van goede kwaliteit.

Technische toeliching
Updatefrequentie 
jaarlijks
Referentie 
Natuurindicatoren, 2017. Uitgaven Vlaams Fonds Tropisch Bos. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Brussel.
www.natuurindicatoren.be (versie van 09-06-2017).
Feedback