Trend vissen in beken en rivieren

Op de 300 locaties die in vier periodes werden bemonsterd zijn geen grote verschuivingen in het voorkomen van visbestanden vast te stellen. Wel worden een aantal algemene soorten op meer plaatsen gevangen en nemen ook sommige exoten toe.
Bron: 
Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

Horizontal Tabs

Algemeen
Definitie 
Deze indicator geeft de trend van het voorkomen van vissen en rondbekken in beken en rivieren weer.
Bespreking 

De figuur toont het procentueel aandeel van het voorkomen van vissen en rondbekken van de 300 afvissingsplaatsen in Vlaanderen waar een soort gevangen werd in de periode 1994-1999, 2000-2005, 2006-2009 en 2010-2012 (VIS-databank, http://vis.milieuinfo.be).Er zijn geen grote verschuivingen vast te stellen in het voorkomen van soorten op beken en rivieren. Het blijven dezelfde algemene soorten zoals driedoornige stekelbaars, riviergrondel, paling die dominant aanwezig zijn. Deze worden in vergelijking met de vorige periodes op nog meer plaatsen gevangen. De exoot blauwbandgrondel blijft toenemen en is nu de vierde meest gevangen soort. Daarnaast zien we ook de nieuwe exoot marmergrondel verschijnen. Het aantal meetplaatsen met bot is toegenomen wat wijst op een verbeterde connectiviteit tussen de waterlopen.

De Europese Kaderrichtlijn Water verplicht de lidstaten om tegen 2015 in alle oppervlaktewaterlichamen de goede ecologische kwaliteit te bereiken. Dit houdt in dat de verspreiding van heel wat soorten een sterk positieve trend zou moeten vertonen tegen 2015. Echter nog te weinig wordt een goede waterkwaliteit gehaald. Eveneens is het Vlaams rivierennetwerk nog steeds te sterk versnipperd om een duurzaam herstel van vissoorten mogelijk te maken.

Beleidsdoelen 
  • Streefdoel 1 EU 2020 biodiversiteitsstrategie: De achteruitgang in de status van alle onder natuurwetgeving van de EU vallende soorten en habitats tot staan brengen en een aanzienlijke en meetbare verbetering van hun status bereiken zodat tegen 2020, vergeleken met huidige beoordelingen: (i) 100 % meer habitatbeoordelingen en 50 % meer soortenbeoordelingen in het kader van de habitatrichtlijn een verbeterde staat van instandhouding te geven; en (ii) uit 50 % meer soortenbeoordelingen in het kader van de vogelrichtlijn een veilige of verbeterde staat van instandhouding blijkt.
Technische toeliching
Updatefrequentie 
onregelmatig
Feedback