Trend visindex Zeeschelde

De visindex score varieert sterk naargelang de saliniteitzone. Het zoetwatergetijde gebied (Temse-Merelbeke) haalt de score ‘GEP’ in 2019. De stroomafwaarts gelegen zwak brakke zone scoort ‘ontoereikend‘, de brakke zone scoort ’matig’.
Bron: 
Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

Horizontal Tabs

Algemeen
Definitie 
Voor de evaluatie van het visbestand in de Zeeschelde werd een visindex ontwikkeld. De visindex geeft een geïntegreerde score van de ecologische kwaliteit van het visbestand weer ten opzichte van een referentiesituatie. De index waarde wordt omgerekend naar een score (EQR of Ecological Quality ratio) die kan variëren tussen een waarde tussen 0 (slecht) en 1 (Maximaal Ecologisch Potentieel).
Bespreking 

Vanaf 2010 stellen we voor de zoetwaterzone een sterke stijging vast van de EQR. In 2007 werd een ‘matige’ kwaliteit gehaald. In 2008-2009 verslechterde de toestand. In 2010 noteren we vooral in de zoetwaterzone een kwaliteitstoename wat resulteerde in het behalen van het ‘goed ecologisch potentieel’ (GEP) vanaf 2012, m.u.v. de matige kwaliteit in 2016 en 2017. In 2019 vingen we 17 referentie soorten in de zoetwaterzone. Het aantal gevangen individuen per fuikdag was wel lager dan in 2018. Het relatief percentage bentische soorten in de zoetwaterzone is gestegen in 2019.
In de zwak brakke zone vingen we in 2019 19 vissoorten uit de referentielijst. Dat zijn er twee minder dan in 2018. Het aantal gevangen individuen is gestegen ten opzichte van 2018 (van 193/fuikdag naar 212/fuikdag) en dit overschreed ook in 2019 het streefgetal van 135/fuikdag. Het aantal estuariene soorten is lichtjes gedaald in 2019 ten opzichte van in 2018. De EQR waarde is terug lager. Deze zone scoort ‘ontoereikend’.
In de brakke zone vingen we in 2019 minder (15) referentiesoorten dan in 2018 (18). Maar de score voor deze metriek bleef gelijk (0,6). Het grote verschil ten opzichte van 2018 is dat er minder habitatgevoelige soorten zijn gevangen en het relatief percentage intolerante individuen lager is. Deze zone haalt opnieuw de ‘matige’ toestand’.
Diadrome soorten (=vissen die tussen zoet en zout water migreren om naar hun paaiplaats te gaan) zijn algemeen aanwezig in de Zeeschelde. Diadrome soorten zoals fint en spiering gebruiken het zoetwatergebied van het estuarium als paaihabitat terwijl paling het estuarium als opgroeigebied gebruikt en de Zeeschelde verlaat om te paaien in de Sargasso zee.

Technische toeliching
Updatefrequentie 
jaarlijks
Feedback