De kantoren van het INBO zijn gesloten, maar onze medewerkers zijn bereikbaar op hun mobiel nummer.

Subsidies aan erkende natuurreservaten

Zoals steeds keerde de Vlaamse overheid, ingevolge de stijging van de oppervlakte erkende natuurreservaten, ook in 2015 meer subsidies uit aan erkende natuurreservaten dan het voorgaande jaar. De daling van de reeële subsidie per hectare voor recurrent beheer, toezicht en monitoring die sinds 2009 gestopt leek, zette zich in de periode 2013-2014 terug door.
Bron: 
ANB

Horizontal Tabs

Algemeen
Definitie 
Private beheerders van erkende natuurreservaten komen in aanmerking voor een aantal subsidies. Er kunnen subsidies toegekend worden voor de huur, het beheer en het toezicht, de eerste inrichting, de monitoring, de uitzonderlijke eenmalige inrichtingen, de openstelling en het onthaal in erkende natuurreservaten. De indicator schetst de evolutie van de subsidies aan erkende natuurreservaten.
Bespreking 

Om de evolutie van de subsidies aan erkende natuurreservaten te kunnen analyseren, werden de subsidiebedragen omgezet in constante prijzen van 2005 met behulp van de bruto binnenlands product deflator of BBP-deflator. Door de neutralisatie van de stijging van het algemeen prijspeil (inflatie) wijken de subsidiebedragen uit de indicatorfiche af van de werkelijk uitgekeerde bedragen.
De subsidie-uitgaven kennen een stijgend verloop als gevolg van de geleidelijke toename van de oppervlakte erkend natuurreservaat. De grootste stijging deed zich voor in 2000 toen een nieuw erkennings- en subsidiebesluit van kracht werd. Het gros van de subsidie-uitgaven heeft momenteel betrekking op recurrent beheer en toezicht (60,5%) openstelling (13,6%), monitoring (10,4%) en uitzonderlijke eenmalige inrichting (10,4%). In 2014 en 2015 was het budget voor uitzonderlijke éénmalige inrichting beduidend hoger dan de jaren daarvoor. Het betreft hier geen structurele verhoging, maar een eenmalige verhoging in het kader van de instandhoudingsdoelstellingen.
Door de koppeling van de subsidie-uitgaven voor recurrent natuurbeheer, toezicht, monitoring en openstelling aan de gezondheidsindex vanaf 2009 leek de daling van de reeële subsidie per hectare voor recurrent beheer, toezicht en monitoring over de periode 2002-2008 gestopt. Over de periode 2013-2014 is de waarde van de jaarlijkse reeële subsidie per hectare echter opnieuw gedaald. Deze daling is het gevolg van een onvolledige indexering van de subsidie per hectare.

Technische toeliching
Updatefrequentie 
jaarlijks
Feedback