Status broedvogels van Europees belang

Van de 20 jaarlijks gevolgde soorten binnen de periode 2007-2012 werden voor drie soorten de populatiedoelen bereikt in alle jaren, voor drie andere in één of twee jaar en voor 14 andere niet.
Bron: 
INBO

Horizontal Tabs

Algemeen
Definitie 
De indicator toont voor de periode 2007-2012 het gemiddelde percentage in de afstand van de broedpopulatie (aantal broedparen of territoria) tot de gestelde gewestelijke doelpopulatie binnen de instandhoudingsdoelstellingen van de soort (“distance to target”).
Bespreking 

De populatiedoelen werden bereikt voor Kleine Mantelmeeuw, Middelste Bonte Specht en Slechtvalk. De twee laatste blijven sinds 2007 in aantal n toenemen. Bij Kleine Zilverreiger, Zwartkopmeeuw en Visdief wordt het doel twee of één keer binnen de zes jaar bereikt, de andere jaren blijft de populatie echter nog tot 50% verwijderd van het doel. Voor de andere 14 soorten blijft de afstand nog zeer groot, tussen 50 en 90-100% van het doel. Voor de meeste van deze soorten is hun populatie nog op een zodanig laag peil dat er zeer drastische maatregelen nodig zijn om tot een herstel te komen. Naast het behoud van hun habitats kunnen grootschalige natuurontwikkelings- en restauratiewerken helpen om deze negatieve trend te keren, maar zeker voor soorten met grote homeranges is een algemene verbetering van de wijdere omgeving rond hun broedgebied noodzakelijk. Het verhogen van de algemene kwaliteit van (kleinschalige) landbouwlandschappen is hierbij belangrijk.

Beleidsdoelen 
  • Streefdoel 1 EU 2020 biodiversiteitsstrategie: De achteruitgang in de status van alle onder natuurwetgeving van de EU vallende soorten en habitats tot staan brengen en een aanzienlijke en meetbare verbetering van hun status bereiken zodat tegen 2020, vergeleken met huidige beoordelingen: (i) 100 % meer habitatbeoordelingen en 50 % meer soortenbeoordelingen in het kader van de habitatrichtlijn een verbeterde staat van instandhouding te geven; en (ii) uit 50 % meer soortenbeoordelingen in het kader van de vogelrichtlijn een veilige of verbeterde staat van instandhouding blijkt.
  • Lange termijndoelstelling MINA-plan 4: Vlaanderen scoort – ook voor leefmilieu – evengoed als vergelijkbare regio’s: soorten van Europees belang in een gunstige staat van instandhouding.
  • PACT2020 15.2 Hiertoe heeft Vlaanderen in 2020 voldoende habitat ingericht, herbestemd, verbeterd of afgebakend om 70 % van de instandhoudingsdoelstellingen van de Europees te beschermen soorten en habitats te realiseren.
Technische toeliching
Updatefrequentie 
zesjaarlijks
Feedback