Rode Lijst zoogdieren

Van de 66 inheemse soorten zoogdieren die sinds het begin van de vorige eeuw in Vlaanderen voorkwamen zijn er ondertussen vijf uitgestorven, 25 soorten worden als in gevaar zijnde beschouwd: zes zijn ‘Ernstig bedreigd’, acht zijn ‘Bedreigd’ en 11 zijn ‘Kwetsbaar’. Voorts zijn er 12 soorten ‘Bijna in gevaar’. De resterende 19 soorten beschouwen we als ‘Momenteel niet in gevaar’. In totaal is 45% van alle soorten in gevaar en/of uitgestorven (Maes et al. 2014).
Bron: 
Natuurpunt, Vleermuizenwerkgroep, Kerkuilenwerkgroep, Likona, en INBO

Horizontal Tabs

Algemeen
Definitie 
Rode Lijsten geven aan hoe groot de kans is dat een soort zal uitsterven in Vlaanderen. Dit gebeurt op basis van objectieve en internationaal aanvaarde criteria van de International Union for Conservation of Nature (IUCN).
Bespreking 

Van de 66 soorten zoogdieren die sinds het begin van de vorige eeuw in Vlaanderen voorkwamen zijn er ondertussen 5 uitgestorven, en 25 soorten zijn in gevaar: zes zijn ‘Ernstig bedreigd’, acht zijn ‘Bedreigd’ en 11 zijn ‘Kwetsbaar’. Voorts zijn er 12 soorten (18 %) ‘Bijna in gevaar’. De resterende 19 soorten (29 %) beschouwen we als ‘Momenteel niet in gevaar’. Van vijf soorten zijn er onvoldoende data beschikbaar (8 %). In totaal is 45 % van alle soorten in gevaar en/of uitgestorven (Maes et al. 2014).
Enkele soorten, zoals boommarter, otter, wilde kat en das vertonen recentelijk een comeback, maar hun populatietoestand is actueel nog precair. Het voorkomen van hazelmuis en hamster is geografisch beperkt ; deze laatste staat op de rand van verdwijning en vergt een gericht soortbeheer. Veel andere soorten vertonen een sluipende en vaak onverklaarde achteruitgang, zoals bunzing, eikelmuis, en ruim de helft van alle vleermuissoorten.

Beleidsdoelen 
  • Streefdoel 1 EU 2020 biodiversiteitsstrategie: De achteruitgang in de status van alle onder natuurwetgeving van de EU vallende soorten en habitats tot staan brengen en een aanzienlijke en meetbare verbetering van hun status bereiken zodat tegen 2020, vergeleken met huidige beoordelingen: (i) 100 % meer habitatbeoordelingen en 50 % meer soortenbeoordelingen in het kader van de habitatrichtlijn een verbeterde staat van instandhouding te zien geven; en (ii) uit 50 % meer soortenbeoordelingen in het kader van de vogelrichtlijn een veilige of verbeterde staat van instandhouding blijkt.
Technische toeliching
Updatefrequentie 
10 jaarlijks
Feedback