Recht van voorkoop

Eind 2019 bedraagt de oppervlakte waarop het recht van voorkoop in functie van natuur geldt bijna 120.000 ha. Hiervan werd in 2019 ongeveer 1.200 ha te koop aangeboden, iets meer dan 44 ha hiervan werd aangekocht. Het aandeel aangekochte gronden blijft dus maar een kleine fractie (ca. 3,7 %) van de aangeboden gronden. In de periode 2000-2010 bedroeg dit aandeel gemiddeld 10% van de te koop aangeboden oppervlakte.
Bron: 
Vlaamse Landmaatschappij, Departement Omgeving en Agentschap voor Natuur en Bos

Horizontal Tabs

Algemeen
Definitie 
De indicator geeft aan hoeveel oppervlakte in Vlaanderen maximaal in aanmerking komt voor het recht van voorkoop in functie van natuur. De indicator geeft tevens aan hoeveel gronden er binnen de perimeters worden aangeboden en hoeveel er daarvan daadwerkelijk werden aangekocht in het desbetreffende jaar.
Bespreking 

Het recht van voorkoop is van toepassing :
• in het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN);

• binnen de planologische groen- en bos(uitbreidings)gebieden gelegen binnen de speciale beschermingszones (SBZ’s) of binnen een af te bakenen zoekzone in die speciale beschermingszones;

• binnen door de Vlaamse Regering afgebakende perimeters binnen de groene bestemmingen in het IVON;

• in natuurinrichtingsprojecten;

• in de terreinen waar het Agentschap voor Natuur en Bos het beheer heeft overgenomen.
De maximale totale oppervlakte waarop het recht van voorkoop van toepassing kon zijn, bedroeg voor de vaststelling van het VEN eerste fase meer dan 52.000 ha. Sinds de vaststelling van het VEN eerste fase nam die oppervlakte toe tot meer dan 99.000 ha. In de periode 2000-2013 kwam er gemiddeld 1.000 ha per jaar per bij.
Sinds de herziening van het natuurdecreet in 2014 werd het recht van voorkoop niet meer van toepassing binnen de visiegebieden van de reservaten maar wel in de groene bestemmingen in de SBZ’s. Hierdoor nam de oppervlakte waarop het recht van voorkoop van toepassing kon zijn, toe met ca. 7.000 ha tot een oppervlakte van ca. 116.000 ha eind 2014.
Eind 2019 is deze potentiële oppervlakte toegenomen met ca. 3.400 ha t.o.v. 2014. Deze toename vloeit voort uit bijkomende afbakeningen van VEN-gebieden, nieuwe natuurinrichtingsprojecten en de toename van groene bestemmingen in SBZ’s via ruimtelijke uitvoeringsplannen.
De oppervlakte aangekochte gronden bedraagt slechts een fractie van de aangeboden oppervlakte.

* Voor de volledige tekst zie artikel 37§1 van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu

Beleidsdoelen 
  • MIRA
Technische toeliching
Updatefrequentie 
jaarlijks
Feedback