Overwinterende watervogelindex

De aantallen overwinterende watervogels vertoonden een significant stijgende trend tot ongeveer 2005. Daarna zette zich een licht dalende trend in die echter niet bij alle soorten gelijklopend is.
Bron: 
INBO

Horizontal Tabs

Algemeen
Definitie 
Sinds 1979-1980 worden in Vlaanderen elke winter zes midmaandelijkse tellingen georganiseerd (periode oktober-maart). De tellingen van de soorten kleine rietgans, kolgans, grauwe gans, smient, krakeend, wintertaling, pijlstaart, slobeend, tafeleend en wilde eend werden samengevoegd tot de trendindex voor overwinterende watervogels.
Bespreking 

De trend van watervogels in Vlaanderen is een gecombineerd effect van de ontwikkelingen
op Noordwest-Europees niveau en van regionale en lokale factoren. In Noordwest-Europa
namen nagenoeg alle ganzen- en eendensoorten tijdens de voorbije 30 tot 40 jaar toe. Dit is
een gevolg van enerzijds een betere bescherming van soorten en waterrijke gebieden (o.a.
via de Europese Vogelrichtlijn), en anderzijds een toegenomen voedselaanbod. Na een
jarenlange toename is meer recent bij heel wat soorten een afvlakking of kentering van die
positieve trend merkbaar.
Daarnaast worden de trends in Vlaanderen minstens gedeeltelijk bepaald door lokale
veranderingen in onder meer waterkwaliteit, menselijke activiteiten en natuurbeheer en -
ontwikkeling. Deze factoren kunnen een grote invloed uitoefenen op de draagkracht van
gebieden voor watervogels, in hoofdzaak via wijzigingen in het voedselaanbod, zoals
vastgesteld langs de Zeeschelde. Ook de klimaatsverandering speelt mogelijk een
toenemende rol in regionale veranderingen in aantallen en verspreiding.

Beleidsdoelen 
  • Streefdoel 2 EU 2020 biodiversiteitsstrategie:Tegen 2020 worden ecosystemen en ecosysteemdiensten gehandhaafd en verbeterd door groene infrastructuur op te zetten en ten minste 15 % van de aangetaste ecosystemen te herstellen.
  • PACT2020 15.1 Inzake biodiversiteit kan Vlaanderen in 2020 de vergelijking met de Europese economische topregio's aan.
  • SEBI 01 Abundance and distribution of selected species
Technische toeliching
Updatefrequentie 
jaarlijks
Feedback